Kursplan för

Palliativ vård, 7,5 hp

Palliative care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT17 , HT21 , VT22
Kurskod
2QA159
Kursens benämning
Palliativ vård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Klinisk medicinsk vetenskap 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2013-12-04
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2014-04-04
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 120 hp eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska förvärva kunskaper samt fördjupad förståelse för olika perspektiv på palliativ vård; patient-, närstående- och professionsperspektivet. Kursen skall ge förutsättningar för att utifrån det egna kompetensområdet samverka i det palliativa teamet med patient och närstående i centrum. Kursen utgår från WHO:s rekommendationer enligt vilka målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer vid livshotande sjukdom.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Studenten ska efter slutförd kurs kunna:

 • reflektera över och analysera den palliativa vårdens mål, filosofi och etiska principer
 • relatera till och förklara palliativ vård ur ett livsloppsperspektiv
 • förklara betydelsen av övergången mellan kurativ och palliativ vårdintention för patienter och deras närstående

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter slutförd kurs kunna:

 • visa förmåga att självständigt kunna identifiera omvårdnadsbehov och planera för, genomföra samt utvärdera evidensbaserade vårdåtgärder vid palliativ vård inom olika vårdformer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter slutförd kurs kunna:

 • reflektera, analysera och argumentera över den egna yrkesrollen i relation till ett interprofessionellt utövande av palliativ vård

Innehåll

 • Palliativ vård ur ett patient-, närstående-, personal- och organisationsperspektiv
 • Vårdkontext och vårdens organisation
 • Palliativ vård i ett tidigt respektive sent skede
 • Patientens och närståendes behov av stöd, självbestämmande och delaktighet
 • Kommunikation
 • Symptom och symptomlindring
 • Existentiella aspekter, sorgeprocessen
 • Teamsamverkan, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö
 • Betydelsen av vårdprogram, lagar, förordningar och andra styrdokument för att säkerställa god vård

Arbetsformer

Utbildningen bedrivs som nätbaserad distansutbildning. Kursens pedagogiska profil framhåller analyserande och reflekterande förhållningsätt och ett självständigt och kollaborativt lärande. Undervisningen utgår från ett problemorienterat synsätt där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

De arbetsformer som används är individuella studieuppgifter, gruppdiskussioner, seminarier samt föreläsningar. Studiedagar förekommer på kursorten och målsättningen är att studiedagarna på kursorten ej överstiger 2 dagar/7,5 högskolepoäng. Mellan studiedagarna arbetar studenten bl.a. med skriftliga uppgifter, nätbaserade diskussioner, förberedelser inför seminarier och inläsning av kurslitteratur. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs samt datorvana.

Obligatoriskt deltagande:
Arbete i grupp samt aktivt deltagande vid seminarier och närvaro vid samtliga gruppträffar är obligatoriskt. Vid de nätbaserade seminarierna innebär detta att studenten gör egna inlägg samt ger kommentarer och reflektioner i den pågående diskussionen i lärplattformen. Vid frånvaro eller passivt deltagande utgår ersättningsuppgift.
 

 

Examination

Kursen examineras i form av individuella skriftliga inlämningsuppgifter, basgruppsdiskussioner via lärplattform samt vid seminarier. Vid samtliga examinationer bedöms graden av förankring i kurslitteraturen samt i aktuella vetenskapliga artiklar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som provtillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.
För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Familjen i ett omvårdnadsperspektiv Kirkevold, Marit; Ekern, Karen Strømsnes; Ganuza Jonsson, Lillemor
Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården
God palliativ vård : etiska och filosofiska aspekter Sandman, Lars; Woods, Simon
Palliativ vård : begrepp & perspektiv i teori och praktik Andershed, Birgitta; Ternestedt, Britt-Marie; Håkanson, Cecilia
Payne, Sheila; Seymour, Jane; Ingleton, Christine Palliative care nursing : principles and evidence for practice
Sand, Lisa.; Strang, Peter. När döden utmanar livet : om existentiell kris och coping i palliativ vård
Palliativ medicin och vård Strang, Peter; Beck-Friis, Barbro

Fördjupningslitteratur

Björklund, Lars Orden och tystnaden : en bok om tillit
Carter, Brian S.; Levetown, Marcia Palliative care for infants, children, and adolescents : a practical handbook
Strang, Peter Livsglädjen och det djupa allvaret : om existentiell kris och välbefinnande
Wright, Lorraine M.; Watson, Wendy L.; Bell, Janice M. Familjefokuserad omvårdnad : föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom Larsson-Wentz, Karin
Hemmets vårdetik : om vård av äldre i livets slutskede Silfverberg, Gunilla