Kursplan för

Försäkringsmedicin, 22,5 hp

Insurance medicine, 22,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , HT13
Kurskod
2QA168
Kursens benämning
Försäkringsmedicin
Hp
22,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Försäkringsmedicin 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2010-08-25
Reviderad av
Styrelsen för utbildning
Senast reviderad
2013-09-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2013

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som läkare samt pågående eller avslutad specialistutbildning (styrks med tjänstgöringsintyg). Därutöver krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A med godkänt betyg.

Mål

Kunskap och förståelse
Studenten ska efter genomgången kurs:
– visa kunskap om hur diagnostik, behandling och förebyggande av sjukdom påverkar och påverkas av försäkringsförmåner som är baserade på medicinska kriterier,
– visa kunskap om, för försäkringsmedicin, aktuell lagstiftning, regler, organisation, om olika typer av försäkringar som baseras på medicinska bedömningar och försäkringssystem samt om principerna bakom dessa – offentliga och privata, generella och specifika,
– visa kunskap om olika system och riktlinjer för bedömning av rätt till försäkringsförmåner,
– visa kunskap om olika försäkringsmedicinska aktörers skyldigheter och möjligheter,
– visa kunskap om de olika metoder och teorier som används i sjukfrånvaroforskning
– visa kunskap om vetenskapligt baserad kunskap om riskfaktorer för sjukfrånvaro, konsekvenser av att vara sjukskriven, faktorer som hindrar respektive främjar återgång i arbete samt sjukskrivningspraxis.

Färdighet och förmåga
Studenten ska efter genomgången kurs:
– kunna ge diagnostiska, terapeutiska, prognostiska och etiologiska underlag för beslut om försäkringsmedicinska förmåner, med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
– kunna förmedla försäkringsmedicinska bedömningar och försäkringsmedicinsk kunskap på ett förståeligt sätt till olika aktörer,
– kunna samverka med andra yrkesgrupper inom det försäkringsmedicinska området,
– kunna diskutera och hålla sig uppdaterad om aktuell lagstiftning inom området,
– visa förmåga att värdera och diskutera försäkringsmedicinska forskningsresultat,
– kunna söka i litteraturdatabaser,
– kunna genomföra ett enklare projektarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska efter genomgången kurs:
– visa förståelse för olika synsätt inom försäkringsmedicin,
– ha tillägnat sig ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt, och
– ha ett professionellt försäkringsmedicinskt förhållningssätt.

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom ämnesområdet försäkringsmedicin, som bas för och grundläggande behörighet för arbete med försäkringsmedicinska uppgifter inom hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Försäkringskassan och andra försäkringsbolag.

Utbildningen är tvärdisciplinär, problembaserad och förutsätter aktivt deltagande och avser att utifrån olika perspektiv ge kompetens vad avser praxis, vetenskap och forskning, lagar, regler, samhällets organisation och olika aspekter av sjukskrivningsprocessen inklusive medverkan i andras kompetensutveckling inom försäkringsmedicin.

Kursen löper över tre terminer och ges i form av distansutbildning. Kursen innehåller två moment som pågår parallellt under hela kurstillfället.

Försäkringsmedicinsk baskurs, 16.5 hp Momentet löper över tre terminer

Baskursen ska ge deltagaren översiktlig kompetens inom det försäkringsmedicinska området. Aspekter som berörs är: försäkring, försäkringsmedicin, olika typer av försäkringar, hälsa, sjukdom, funktion och arbetsförmåga, lagar och regler, vetenskaplig forskning och kunskap inom försäkringsmedicin inom olika discipliner samt professionellt förhållningssätt. Aktuella försäkringar är bl.a. sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetsskadeförsäkring, olycksfalls- och livförsäkringar samt patientförsäkringar. Offentliga, enskilda och avtalsförsäkringar berörs, generellt och vad avser olika diagnoser. Såväl ett historiskt som ett internationellt perspektiv inkluderas. Projektarbete, 6 hp Detta moment ger studenten en fördjupad förståelse om hur vetenskapliga data tas fram, presenteras och diskuteras. Det leder till uppsats som presenteras vid seminarium med en opponent från kursen.

Arbetsformer

Lärande sker genom föreläsningar, gruppdiskussioner, färdighetsträning, tillämpade gruppövningar, inlämningsuppgifter, auskultationer och studiebesök och självstudier. Kursen ges på distans med hjälp av lärplattfomen PingPong.

Obligatoriska delar: Den schemalagda undervisningen som är förlagd till Karolinska Institutet (totalt tio gånger om 3-4 dagar varje gång) i samband med de gemensamma utbildningsdagarna är obligatorisk. Vid uteblivande från obligatoriska moment ska studenten genomföra enskild ersättningsuppgift som beslutats av examinator. Auskultation och olika inlämningsuppgifter, inklusive reflektionslogg är också obligatoriska.

Examination

Moment 1: examineras genom individuell skriftlig tentamen.
Moment 2: examineras genom en uppsats som även redovisas muntligt vid seminarium. Studenten ska även vara opponent på annan students uppsats.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

De gemensamma kursmomenten utvärderas kontinuerligt och en sammanfattande kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Försäkringskassan Regelboken
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd : vägledning för sjukskrivning
Järvholm, B; Olofsson, C Försäkringsmedicin
Rönnberg, L Hälso- och sjukvårdsrätt
Sjukskrivning - orsaker, konsekvenser och praxis : en systematisk litteraturöversikt

Rekommenderad litteratur

'Inte doktorns bord' - ett vanligt dilemma i sjukskrivningskonsultationer.Läkartidningen Engblom, M; Rudebeck, CE; Englund, L; Normén, G (2005) s. 3666-74

Arbetsförmåga? : en översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder : delbetänkande
Andersson, H. Ingemar Epidemiologi för vård- och hälsovetenskaperna : en fördjupning
Esping-Andersen, G Why we need a new welfare state.
Gränslandet mellan sjukdom och arbete - Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/Försörjningsförmåga. Socialdepartementet. SOU 2009:89.
Hall, S Det offentliga mötet - om etik, tilltro och bemötande på försäkringskassan.
Campbell, A; Ogden, J Why do doctors issue sick notes? : An experimental questionnaire study in primary care
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Hovelius, B; Johansson, EE, edt. Kropp och genus i medicinen
Pestieau, P The welfare state in the European Union- economic and social perspectives.
Talmage, JB; Melhorn, JM A physician's guide to return to work.
Thomason, T; Burton, JF; Hyatt, DE New approaches to disability in the workplace
Thoren, K Arbetsskadeförsäkringen - en historia om sambandet mellan arbete och sjukdom. Arbete och Hälsa
Vahlne Westerhäll, Lotta Arbets(o)förmåga ur ett mångdisciplinärt perspektiv
Waddell, G; Burton, AK; Kendall, N Vocational Rehabilitation. What works, for whom, and when?
Waddell, G; Burton, K Is working good for your health and well-being?
Holm Ivarsson, Barbro MI - motiverande samtal : praktisk handbok för Försäkringskassan
Holm, Lena Återgång i arbete efter sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar och lättare psykisk ohälsa : en systematisk kunskapssammanställning om effekter av interventoner, rehabilitering och exponeringar på arbetet
Loisel, Patrick.; Anema, Johannes R. Handbook of Work Disability [Elektronisk resurs] : Prevention and Management
Söderberg, Elsy Läkares sjukskrivningspraxis : en systematisk litteraturöversikt : en rapport
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning
Mannelqvist, Ruth Arbetsförmåga i sjukförsäkringen : rätt och tillämpning
Nordenström, Jörgen Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår
Nyberg, Rainer Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet
Ryberg-Welander, Lotti Socialförsäkringsrätt : om ersättning vid sjukdom
Publishing, OECD. Sickness, Disability and Work [Elektronisk resurs] : Breaking the Barriers.
Ferrarini, Tommy Sveriges socialförsäkringar i jämförande perspektiv : en institutionell analys av sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna i 18 OECD-länder 1930 till 2010
Trost, Jan Att vara opponent Welin Trost, Maria
Vad är arbetslinjen?
Waddell, Gordon; Burton, A. Kim Is work good for your health and well-being?