Kursplan för

Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi, 7,5 hp

Research Methods and Statistics in Speech and Language Pathology and Audiology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT19 , HT20 , HT22
Kurskod
2QA271
Kursens benämning
Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi, Logopedi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2016-12-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Logopedexamen eller audionomexamen om minst 180 hp. Alternativt kandidatexamen i audiologi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska kunna:

  • Tillämpa specifika kriterier för att utvärdera validiteten hos kliniska test och skattningsinstrument inom logopedi och audiologi
  • Diskutera och motivera metoder för att utvärdera reliabilitet och validitet hos kliniska formulär och testbatterier
  • Föreslå och utföra lämpliga statistiska analyser för att utvärdera behandlingseffekter

Innehåll

Kursen behandlar teman som hur den diagnostiska träffsäkerheten hos instrument inom audiologi och logopedi kan utvärderas med kliniska forskningsmetoder och hur reliabilitet och validitet fastställs hos frågeformulär, självskattningsinstrument och batterier sammansatta av olika test. Även statistisk analys av behandlingseffekter med olika typer av data berörs.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer och metodövningar samt skriftlig och muntlig presentation.

Examination

För godkänd kurs krävs aktivt deltagande vid seminarier och skriftlig och muntlig presentation av slutrapport. Eventuell frånvaro kompletteras med genomförande av motsvarande aktivitet vid annat tillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursutvärderingen kommer att vara webbaserad.
Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Handouts och urval av artiklar som förmedlas på kursen.

Rekommenderad litteratur

Irwin, David; Pannbacker, Mary H.; Lass, Norman J. Clinical research methods in speech-language pathology and audiology

Fördjupningslitteratur

Tabachnick, Barbara G.; Fidell, Linda S. Using multivariate statistics