Kursplan för

Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi, 7,5 hp

Research Methods and Statistics in Speech and Language Pathology and Audiology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT19 , HT20 , HT22
Kurskod
2QA271
Kursens benämning
Forskningsmetod och statistik i logopedi och audiologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Audiologi, Logopedi 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2016-12-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2020-02-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Logopedexamen eller audionomexamen om minst 180 hp. Alternativt kandidatexamen i audiologi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska kunna:

  • Motivera och tillämpa olika utvärderingar av validiteten av test och skattningsinstrument inom logopedi och audiologi
  • Motivera och tillämpa olika utvärderingar av reliabiliteten av test och skattningsinstrument inom logopedi och audiologi
  • Motivera och tillämpa statistiska analyser för att besvara logopediska och audiologiska forskningsfrågor
  • Använda R för att beräkna de analyser av validitet, reliabilitet och forskningsresultat som behandlats i kursen

Innehåll


Kursen behandlar hur validitet och reliabilitet i test och skattningsinstrument inom logopedi och audiologi kan utvärderas. Kursen behandlar också hur mätresultat på individ-, grupp- och studienivå kan statistiskt analyseras. Kursen fokuserar på estimering och hur enskilda forskningsstudier bör utvärderas och sammanvägas för att ge mer reliabla svar på forskningsfrågor. Kursen och dess workshops använder R.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, räknestugor och datorworkshops samt skriftlig och muntlig presentation.

Examination

Studenterna får ett datamaterial inspirerat av logopediska studier. Dessa datamaterial ska studenterna under kursens gång (1) läsa in i R och "förarbeta" (se över om värdena verkar vara rimliga/missing values/felinmatningar), (2) grafiskt presentera, (3) utvärdera validiteten i ett test i datamaterialet, (4) utvärdera reliabiliteten i ett test i datamaterialet, och (5) utvärdera forskningsfrågan (t.ex. om en behandling får stöd eller inte av datamaterialet).

Studenterna ska arbeta med sina datamaterial under kursen gång, skriva en fungerande och förståelig R-kod, skriva en kort resultatdel som sammanfattar deras analyser och resultat (skriftlig inlämning), samt muntligt presentera och diskutera sina analyser och resultat på det slutgiltiga seminariet.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Kursutvärderingen kommer att vara webbaserad.
Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Handouts och urval av artiklar som förmedlas på kursen.

Björk, Jonas Praktisk statistik för medicin och hälsa

Rekommenderad litteratur

Borg, Elisabet; Westerlund, Joakim Statistik för beteendevetare. : Faktabok

Fördjupningslitteratur

Dollaghan, Christine A. The handbook for evidence-based practice in communication disorders
Howell, David C. Statistical methods for psychology
Irwin, David; Pannbacker, Mary H.; Lass, Norman J. Clinical research methods in speech-language pathology and audiology
Tabachnick, Barbara G.; Fidell, Linda S. Using multivariate statistics