Kursplan för

Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård, 7,5 hp

Pediatric Nursing, With Emergency Care Focus, 7,5 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT19 , HT19 , HT20
Kurskod
2QA274
Kursens benämning
Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akutsjukvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2017-01-31
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2020-03-17
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa fördjupade kunskaper i anatomi, patofysiologi, farmakologi, klinisk diagnostik, smärtfysiologi samt svikt i vitala organ och tillämpa dessa inom ramen för specifik omvårdnad av akut sjuka barn och ungdomar inom pediatrisk akutsjukvård.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:


- analysera och förklara symtom och behandling hos barn och ungdomar vid olika akuta sjukdomstillstånd
- identifiera och analysera omvårdnadsbehov i samband med akut omhändertagande och triagering
- visa kunskap och insikt om förbättrings-, utvecklings- och aktuellt forskningsarbete inom akutpediatrik
- visa kunskap om krisintervention och copingstrategier i samband med psykiskt påfrestande situationer för barn/ungdom, föräldrar och personal


- visa förmåga att prioritera, initiera, genomföra och utvärdera omvårdnadsåtgärder vid komplexa/akuta sjukdomstillstånd med hänsyn till patientens utvecklingsstadium, familjesituation, kulturell bakgrund och ett eventuellt genusperspektiv
- visa förmåga att integrera omvårdnadsprocessen genom att analysera, bedöma, argumentera för och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
- visa förmåga att bedriva omvårdnad i en interkulturell kontext och säkerställa patientsäker kommunikation
- visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text


- analysera och reflektera kring relevant vetenskap och beprövad erfarenhet, se dess samband och betydelse för specialistsjuksköterskeprofessionen inom akutpediatrik
- visa förmåga att utifrån FNs barnkonvention samt samhälleliga- och etiska aspekter tillämpa ett holistiskt förhållningssätt inom akutpediatrik
- visa förmåga till självkritiskt förhållningssätt relevant för yrkesutövningen, samt stå upp för grundläggande värderingar i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, Världshälsoorganisationen och FN:s syn på hälsa och mänskliga rättigheter

Innehåll

a
  • Akutmedicin med inriktning mot vård av barn och ungdomar
  • Medicinska, kirurgiska och ortopediska tillstånd bland barn och ungdomar,
  • Trauma samt vård och behandling vid akut svikt i vitala funktioner
  • Respiratoriska - och kardiovaskulära systemet
  • Vätske- och elektrolytbalans
  • Smärta samt smärtbehandling
  • Omvårdnad inom akutsjukvård
  • Etik- och mångfaldsperspektiv
  • Barnets/ungdomens/närståendes situation, interaktion och kommunikation
  • Lagar, förordningar och säkerhetsföreskrifter förekommande i den pediatriska akutsjukvården

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är introduktionsföreläsningar och studentaktiverande undervisnings- och arbetsformer (enskilt, i grupp och i seminarieform). 
För egna studier, arbete i grupp och seminarier kommer en webbaserad lärplattform att användas.
Arbete i grupp, aktivt deltagande vid seminarier och närvaro vid samtliga schemalagda gruppträffar är obligatoriskt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.
Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom delexaminationer och slutexamination med kollaborativ ansats bestående av projektgrupper (peer learning), individuella arbeten och kamratgranskning (peer review) vilka utgår från patientfall och specifika frågeställningar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.
Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov.
Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle.
Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.
Digital examination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.
 

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Kursen ersätter 2QA189.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Litteratur på engelska kan förekomma.

Akut pediatrik Norgren, Svante; Ludvigsson, Jonas; Norman, Mikael
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Lagercrantz, Hugo; Lindberg, Tor
Bischofberger, Erwin Barnet i vården
Göransson, Katarina; Eldh, Ann Catrine; Jansson, Anna Triage på akutmottagning
Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi Frenckner, Björn; Hirsch, Georg; Wester, Tomas; Åstrand, Per
Pediatrisk vård och specifik omvårdnad Edwinson Månsson, Marie; Enskär, Karin
Söderbäck, Maja Kommunikation med barn och unga i vården
Tveiten, Sidsel; Wennick, Anne; Steen, Hanna Friis Sykepleie til barn : familiesentrert sykepleie
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar Lundeberg, Stefan; Olsson, Gunnar L.
Henriksson, Olle; Lennermark, Ingalill Värt att veta om vätskebalans [Elektronisk resurs] : lärobok om vatten-, elektrolyt- och syra-basbalans
Pediatrik Moëll, Christian; Gustafsson, Jan