Kursplan för

Stöd i samband med barnafödande, 7,5 hp

Support During Labour and Birth, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT20 , HT23
Kurskod
2QA281
Kursens benämning
Stöd i samband med barnafödande
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2017-12-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2023-03-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en barnmorske- eller läkarexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska ha uppnått en fördjupad kunskap och förståelse för betydelsen av stöd i samband med barnafödande liksom en fördjupad egen förmåga att ge stöd i samband med barnafödande.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

  • ​analysera och reflektera över teorier och begrepp relevanta för stöd i samband med barnafödande
  • förklara och reflektera över evidensläget kring kontinuerligt stöd
  • analysera och reflektera över barnmorskans, ​partnerns samt andra personers stödjande roller 
  • identifiera och tillgodose individuella stödbehov hos förlossningsrädda, för övergrepp utsatta och psykiskt sköra gravida och födande
  • analysera och reflektera över faktorer av betydelse för förlossningsupplevelsen
  • redogöra för och tillämpa metoder och verktyg för stöd i samband med barnafödande
  • analysera och reflektera över egna styrkor och begränsningar relaterade till att ge trygghetsskapande stöd
  • analysera och reflektera över  organisatoriska, historiska, kulturella, sociala och etiska aspekter på stöd i samband med barnafödande

Innehåll

Analys, reflektion och tillämpning av begrepp, teorier,  metoder och verktyg av betydelse för stöd i samband med barnafödande. Genomgång av evidensläget för kontinuerligt stöd.  Organisatoriska, historiska, kulturella, sociala och etiska aspekter på stöd i samband med barnafödande samt stödbehov hos särskilt utsatta grupper.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar och  seminarium n. Seminarium är obligatoriskt. Kursen använder sig av en webbaserad lärplattform för information och kommunikation.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examination sker i form av seminarium och individuell inlämningsuppgift.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av en blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator kan, om så är fallet, fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.
Undervisning sker på svenska. Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överrensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur på engelska kan förekomma.

Svensson, Liisa; Heli, Susanna Trygg förlossning : En omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla
Berg, Marie Att stödja och stärka : vårdande vid barnafödande Lundgren, Ingela
Squaring the circle : normal birth research, theory and practie in a technological age Downe, Soo; Byrom, Sheena
Leap, Nicky; Hunter, Billie Supporting women for labour and birth : a thoughtful guide
Larsson, Maja Kläda blodig skjorta : svenskt barnafödande under 150 år
Vetenskapliga artiklar som ingår i kursen hittas på kurswebben.