Kursplan för

Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 7,5 hp

Child Health, with Focus on Paediatric and Family-centred Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , HT13 , VT15 , HT15 , VT16 , HT16 , VT17 , HT17 , VT18 , VT19 , HT19
Kurskod
2SP033
Kursens benämning
Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-09-27
Reviderad av
Programnämnd 9
Senast reviderad
2015-04-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper i förebyggande och hälsofrämjande arbete inom barnhälsovård.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- identifiera och förklara omvårdnadsbehov, symtom och behandling hos barn inom barnhälsovården, integrerat med barnhälsovårdens basprogram
- visa kunskap och insikt om förbättrings-, utvecklings- och aktuellt forskningsarbete inom barnhälsovården
- visa fördjupad kunskap om det förebyggande (preventiva) och hälsofrämjande (promotiva) arbetet inom barnhälsovården

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera omvårdnadsprocessen och familjecentrerad vård i barnhälsovårdsarbete genom att analysera, bedöma, argumentera för och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information
- visa förmåga att prioritera, initiera samt genomföra utredning och uppföljning med hänsyn till utvecklingsstadium, familjesituation, kulturell bakgrund och genus
- visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera och reflektera kring relevant vetenskap och beprövad erfarenhet samt se dess samband och betydelse för specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården
- visa förmåga att utifrån FNs barnkonvention samt samhälleliga- och etiska aspekter inneha ett holistiskt förhållningssätt inom barnhälsovården
- visa förmåga till självrannsakan relevant för yrkesutövningen, samt stå upp för grundläggande värderingar
- visa fördjupad förståelse om lagar, författningar samt nationella och lokala föreskrifter som gäller inom barnhälsovården

Innehåll

I kursen studeras preventiva begrepp utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård. Kursen behandlar barns rättigheter, resurser och behov vid olika utvecklingsstadier och livssituationer, med barnets perspektiv som utgångspunkt, relaterat till vetenskap och forskning inom barnhälsovården.

Även preventionens betydelse inom området studeras. Teorier och modeller för kommunikation och undervisning bearbetas.

Kursen behandlar även tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan samt gällande lagar, författningar, säkerhetsföreskrifter och dess tillämpning. I kursen beaktas såväl ett mångfaldsperspektiv som etiska frågeställningar. Vidare behandlas ledarskap inom barnhälsovården.

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning med lärplattform (Ping Pong) som bas. Kursen utgår från ett problemorienterat och studentaktiverande synsätt på lärandet. Olika arbetsformer såsom individuella studieuppgifter, diskussioner, seminarier och  föreläsningar förekommer.

Studiedagar med föreläsningar/seminarier är obligatoriska moment som förekommer i kursen. Dessa anges på schemat alternativt i studiehandledningen. Obligatoriska studieuppgifter samt diskussioner ingår och ska vara genomförda innan slutexaminationens genomförande. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 

Examination

Kursen innehåller en slutexamination. Den genomförs som en individuell skriftlig inlämning utifrån patientfall.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen sker enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Ahlborg, Tone Lust och samliv : att må bra i sin parrelation som nybliven förälder
Albinsson, Eva Pediatrik Ped. Moëll, Christian; Gustafsson, Jan
Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Broberg, Anders; Granqvist, P; Ivarsson, T; Risholm-Motander, P
Barnhälsovård : Att främja barns hälsa Magnusson, Margaretha; Blenow, Margareta; Hagelin, Elisabet; Sundelin, Claes
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Lagercrantz, Hugo; Lindberg, Tor
Bischofberger, Erwin Barnet i vården
Familjen i ett omvårdnadsperspektiv Kirkevold, Marit; Ekern, Karen Strømsnes; Ganuza Jonsson, Lillemor
Hallström, Inger; Lindberg, Tor Pediatrisk omvårdnad
Hindberg, Barbro Sårbara barn : att vara liten, misshandlad och försummad
Hwang, Philip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi
Hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar Bramhagen, Ann-Cathrine; Carlsson, Anna
Kommunikation : samtal och bemötande i vården Fossum, Bjöörn
Kylberg, Elisabeth; Westlund, Anna Maria; Zwedberg, Sofia Amning i dag
Magnusson, Margaretha Barnhälsovård : att främja barns hälsa
Nilstun, Tore; Lundqvist, Anita; Löfmark, Rurik Etik och ansvar i sjukvården : från sinnelag till situation
Nordström Torpenberg, Inger Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete
Patientundervisning Klang Söderkvist, Birgitta
Scriven, Angela Ewles & Simnett Hälsoarbete Hälsoarbete Schærström, Anders
Söderbäck, Maja Kommunikation med barn och unga i vården
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta
Tveiten, Sidsel; Wennick, Anne; Steen, Hanna Friis Sykepleie til barn : familiesentrert sykepleie
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet