Kursplan för

Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad, 7,5 hp

Child Health, with Focus on Paediatric and Family-centred Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , HT13 , VT15 , HT15 , VT16 , HT16 , VT17 , HT17 , VT18 , VT19 , HT19
Kurskod
2SP033
Kursens benämning
Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-09-27
Reviderad av
Programnämnd 9
Senast reviderad
2013-03-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2013

Särskild behörighet

Minst 120 poäng inom vilka det ska ingå en sjuksköterskeexamen samt en slutförd specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller inom distriktssjukvård alternativt två års yrkeserfarenhet från barnsjukvård (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs kunskaper i svenska B och engelska A (med lägst betyget Godkänd). Alternativt pågående studier på specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller distriktssjukvård vid Karolinska Institutet.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna tillämpa och integrera kunskaper i förebyggande och hälsofrämjande arbete inom barnhälsovård.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
- identifiera och förklara omvårdnadsbehov, symtom och behandling hos barn inom barnhälsovården, integrerat med barnhälsovårdens BAS program,
- visa kunskap och insikt om förbättrings-, utvecklings- och aktuellt forskningsarbete inom barnhälsovården,
- visa fördjupad kunskap om det förebyggande (preventiva) och hälsofrämjande (promotiva) arbetet inom barnhälsovården.

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att integrera omvårdnadsprocessen och familjecentrerad vård i barnhälsovårdsarbete genom att analysera, bedöma, argumentera för och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att prioritera, initiera, genomföra utredning och uppföljning med hänsyn till utvecklingsstadium, familjesituation, kulturell bakgrund och genus,
- visa på vetenskaplig noggrannhet i analys och skriven text.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera och reflektera kring relevant vetenskap, beprövad erfarenhet och ett etiskt förhållningssätt, se dess samband och betydelse för specialistsjuksköterskan inom barnhälsovården,
- visa fördjupad förståelse om lagar, författningar samt nationella och lokala föreskrifter som gäller inom barnhälsovården.

Innehåll

I kursen studeras preventiva begrepp utifrån familjefokuserad omvårdnad inom familje- och barnhälsovård. Kursen behandlar barns rättigheter, resurser och behov vid olika utvecklingsstadier och livssituationer, med barnets perspektiv som utgångspunkt, relaterat till vetenskap och forskning inom barnhälsovården.

Även preventionens betydelse inom området studeras. Teorier och modeller för kommunikation och undervisning bearbetas. Kursen behandlar även tvärprofessionell och tvärsektoriell samverkan samt gällande lagar, författningar, säkerhetsföreskrifter och dess tillämpning. I kursen beaktas såväl ett mångfaldsperspektiv som etiska frågeställningar. Vidare behandlas ledarskap inom barnhälsovården.

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning med lärplattform (Pingpong) som bas. Kursen utgår från ett problemorienterat och studentaktiverande synsätt på lärandet. Olika arbetsformer såsom individuella studieuppgifter, diskussioner och seminarier, samt föreläsningar förekommer.

Studiedagar med föreläsningar/seminarium är obligatoriska moment som förekommer i kursen, dessa anges på schemat alternativt i studiehandledningen. Obligatoriska studieuppgifter och diskussioner ingår, dessa ska vara genomförda innan slutexaminationens genomförande. Vid frånvaro från obligatoriska moment hänvisas till kursledare.

Examination

Kursen innehåller en slutexamination. Den genomförs som en individuell skriftlig inlämning utifrån patientfall.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärderingen sker enligt riktlinjer fastställda av Styrelsen för utbildning.

Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Ahlborg, Tone Lust och samliv : att må bra i sin parrelation som nybliven förälder
Albinsson, Eva Pediatrik Ped. Moëll, Christian; Gustafsson, Jan
Anknytningsteori. Betydelsen av nära känslomässiga relationer. Broberg, Anders; Granqvist, P; Ivarsson, T; Risholm-Motander, P
Barnhälsovård : Att främja barns hälsa Magnusson, Margaretha; Blenow, Margareta; Hagelin, Elisabet; Sundelin, Claes
Barnmedicin Lindberg, Tor; Lagercrantz, Hugo
Barnmedicin i ett nötskal Miall, Lawrence; Rudolf, Mary; Levene, Malcolm I. Ludvigsson, Jonas F.
Bischofberger, Erwin Barnet i vården
Ewles, Linda Hälsoarbete Simnett, Ina
Familjen i ett omvårdnadsperspektiv Kirkevold, Marit; Ekern, Karen Strømsnes; Ganuza Jonsson, Lillemor
Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Hallström, Inger; Lindberg, Tor Pediatrisk omvårdnad
Hindberg, Barbro Sårbara barn : att vara liten, misshandlad och försummad
Hwang, Philip; Nilsson, Björn Utvecklingspsykologi
Klang Söderkvist, Birgitta Patientundervisning
Kylberg, Elisabeth; Westlund, Anna Maria; Zwedberg, Sofia Amning i dag Amning idag
Magnusson, Margaretha Barnhälsovård : att främja barns hälsa
Nilstun, Tore; Lundqvist, Anita; Löfmark, Rurik Etik och ansvar i sjukvården : från sinnelag till situation
Nordström Torpenberg, Inger Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete
Tveiten, Sidsel; Wennick, Anne; Steen, Hanna Friis Sykepleie til barn : familiesentrert sykepleie
Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet