Kursplan för

Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård, 7,5 hp

Medical Science in Emergency Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT16 , VT17 , HT18 , VT19 , VT21 , VT23
Kurskod
2SP044
Kursens benämning
Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för laboratoriemedicin
Medverkande institutioner
 • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2016-04-05
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-10-29
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.

Mål

Kursens huvudsakliga mål är att studenten på avancerad nivå uppnår fördjupade kunskaper i patofysiologiska mekanismer som ligger till grund för uppkomsten av akuta sjukdomstillstånd samt farmakologi för att kunna delta i och kritiskt värdera patientvården utifrån aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.

Moment 1 - Patofysiologi vid akuta tillstånd, 4,5 hp
Studenten skall med relevans för specialistområdet efter genomgången kurs kunna:

 • analysera uppkomsten av akuta sjukdomstillstånd och relatera till patofysiologiska mekanismer
 • förklara diagnostik, behandling och prevention vid akuta sjukdomstillstånd utifrån aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet

Moment 2 - Farmakologi, 3 hp
Studenten skall med relevans för specialistområdet efter genomgången kurs kunna:

 • relatera farmakokinetiska principer och läkemedelsanvändning till akuta sjukdomstillstånd
 • relatera farmakologiska verkningsmekanismer och läkemedelsanvändning till akuta sjukdomstillstånd
 • identifiera läkemedelsrelaterade problem och analysera faktorer gällande uppkomst och prevention
 • relatera principer för läkemedelsanalytisk provtagning vid akuta sjukdomstillstånd
 • identifiera och värdera elektroniska stödfunktioner utifrån aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet relaterat till aktuell läkemedelsanvändning

Innehåll

Kursen består av två moment:

Patofysiologi vid akuta tillstånd, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Akuta neurologiska tillstånd

 • Cerebrovaskulära sjukdomar (Ökat intrakraniellt tryck, hypoxi och medvetande rubbingar)

Akuta cirkulatoriska tillstånd

 • Hjärt-kärl sjukdomar
 • Renala tillstånd (njursvikt, syra- bas, vätske- elektrolytbalans rubbningar)

Akuta respiratoriska tillstånd

 • Förändringar i ventilation, diffusion, perfusion
 • Syra- bas rubbningar

Akuta tillstånd orsakade av diabetes

 • Ketoacidos (syra-bas)
 • Hyperosmolärt tillstånd

Inlämningsuppgift:

 • Epilepsi
 • Akuta spinala skador

Farmakologi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 3

 • Farmakokinetik och farmakodynamik
 • Biverkningsmekanismer, interaktionsmekanismer och dess kliniska relevans
 • Administrering och dosering av läkemedel
 • Läkemedelsanalyser, indikationer och betydelse, provtagningsanvisningar och kvalitetssäkring
 • Elektroniska stödfunktioner

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Arbetsformen syftar till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion.

I kursen används följande arbetsformer:

 • föreläsningar
 • instuderingsfrågor
 • gruppdiskussioner

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursmoment 1 examineras med skriftlig individuell tentamen, examinationen utgår från patientfall, fritext svar, flervalsfrågor.
Kursmoment 2 examineras med en skriftlig individuell tentamen samt obligatorisk seminarieuppgift och seminarium.

Vid frånvaro från seminariet skall skriftlig ersättningsuppgift inlämnas för godkännande enligt kursansvarigs anvisningar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lär plattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges minst tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad kurslitteratur

Simonsen, Terje; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi 2 Utg 4
Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Critical care nursing : a holistic approach Morton, Patricia Gonce; Fontaine, Dorrie K.
Böttiger, Ylva; Eliasson, Erik; Lindh, Jonatan Att lyckas med läkemedel
Intensivvård Larsson, Anders; Rubertsson, Sten
Farmakologi och läkemedelsanvändning Nordeng, Hedvig; Spigset, Olav Roman, Elisabet