Kursplan för

Examensarbete i odontologi, 30 hp

Degree Project in Odontology, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , VT15 , VT16 , VT18
Kurskod
2TL043
Kursens benämning
Examensarbete i odontologi
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Programnämnd 10
Datum för fastställande
2012-11-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2021-10-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs att samtliga kurser på termin 1 till 4 är godkända.

Student som underkänts på den kliniska färdighetsträningen till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig att återuppta den kliniska färdighetsträningen först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar sina kunskaper, färdigheter och sitt vetenskapliga förhållningssätt inom området odontologi både basvetenskapligt och kliniskt, genom att genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt arbete.

När kursen är genomförd och godkänd kan studenten

  • Visa kunskap och förståelse inom forskning- och utvecklingsområdet odontologi, såväl som specifik kunskap för valt fördjupningsämne
  • Definiera och formulera vetenskapliga frågeställningar, samt diskutera studiedesign och metod i förhållande till en vetenskaplig problemställning
  • Visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sitt eget vetenskapliga arbete
  • Söka i vetenskapliga databaser, samla in och extrahera relevanta publikationer samt kritiskt granska, värdera, och sammanfatta innehållet för den vetenskapliga frågeställningen i det egna projektet
  • Planera, genomföra och skriftligt redovisa ett examensarbete utifrån givna tidsramar
  • Visa förmåga att skriftligt och muntligt presentera det egna vetenskapliga examensarbetet
  • Granska och opponera på andras vetenskapliga arbeten
  • Värdera eget vetenskapligt arbete i relation till andras arbeten inom området
  • Visa insikt om vetenskapens roll för samhällsutvecklingen och identifiera ytterligare behov av kunskap inom valt fördjupningsämne
  • Visa förståelse om evidensbaserad vetenskap och dess betydelse för det framtida arbetet som tandläkare

Innehåll

Studenten skall under handledning genomföra ett vetenskapligt arbete inom huvudområdet odontologi. Studenten tränas i forskningsprocessens olika moment som inkluderar framtagande av projektplan, kritisk granskning av litteratur, datainsamling- och bearbetning, samt redovisning i form av muntliga presentationer och skriftliga rapporter. Genom att ge återkoppling på andra studenters arbeten tränas studenten ytterligare i kritisk granskning.

Arbetsformer

Kursen genomförs under fem terminer.

År 3, termin 6:
Val av projekt samt framställning under handledning av detaljerad projektplan för valt projekt. Där skall ingå bakgrund till projektet, frågeställning, plan för praktiskt arbete inklusive material och metoder, etiska överväganden, tidsplan samt referenser. En två-dagars miniforskarutbildningskurs och ett KIB-ledd seminarium om vetenskapliga sökstrategier hålls även.

År 4:
Redovisning av projektplanen sker på termin 7 vid ett planeringsseminarium där en representant från styrgruppen för examensarbetet och handledaren deltar. Det praktiska arbetet med projektet fortsätter under handledning och en halvtidsrapport presenteras på termin 8 i ett seminarium.

År 5:
I kursens avslutande fas skriver studenten, under handledning, en rapport enligt KI:s riktlinjer för examensarbeten och presenterar projektets resultat, dels muntligt, dels i form av en skriftlig rapport. Studenten ska även agera opponent på en annan students examensarbete.
 
Miniforskarutbildningskursen och samtliga seminarier inom kursen är obligatoriska.
 
Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsmoment kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examensarbetet skall skrivas på engelska. Examinationen sker enligt följande:
 
År 4:
1) Skriftlig och muntlig redovisning av projektplan vid ett seminarium på termin 7.
2) Skriftlig redovisning av litteraturöversikt på termin 7.
3) Skriftlig och muntlig redovisning av en halvtidsrapport vid ett seminarium på termin 8, samt opposition på en annan students arbete.
 
År 5:
1) Skriftligt examensarbete inklusive en beskrivning av den egna insatsen.
2) Muntlig presentation vid examinationsseminarium med en annan student som opponent.
3) Skriftlig återkoppling och muntlig opposition på en annan students examensarbete.

Bedömning sker i enlighet med av KI fastställda kriterier.
 
Underkänt examensarbete ska revideras och/eller presenteras muntligt och bedömas på nytt.
 
För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska utbildningsinslag. 

Avbryta den kliniska färdighetsträningen
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students kliniska färdighetsträning om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När den kliniska färdighetsträningen avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på den kliniska delen av kursen. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till klinisk färdighetsträning på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Kursen gavs för sista gången med start VT21 och läggs därefter ner. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT24 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt KI:s riktlinjer fastställda av styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Hansson, Emma; Freccero, Carolin Att skriva medicinsk vetenskap : en handbok

Rekommenderad litteratur

Varje student väljer resten av kurslitteraturen i samråd med sin handledare. Vi vill dock rekommendera följande böcker:

Brunette, Donald Maxwell Critical thinking : understanding and evaluating dental research
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna