Kursplan för

Professionell utveckling 1 - studenten, 5 hp

Professional Development 1 - The Student, 5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2TL049
Kursens benämning
Professionell utveckling 1 - studenten
Hp
5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Odontologi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för odontologi
Beslutande organ
Utbildningsnämnden DENTMED
Datum för fastställande
2019-03-28
Reviderad av
Utbildningsnämnden DENTMED
Senast reviderad
2024-03-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D.

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • Redogöra för grundläggande teorier, begrepp och principer avseende personcentrerad vård, kommunikation och samtalsmetodik, samt tillämpa dessa praktiskt.
  • Beskriva grundläggande psykologiska teorier kopplade till tandläkarstudierna och för det framtida yrket.
  • Reflektera kring ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i relation till vårdyrken, samt kring den enskilda individens värderingar, ansvar och bidrag till en hållbar utveckling under sin studietid och i sin framtida yrkesutövning. 
  • Förklara de rättigheter och skyldigheter som gäller för studier vid Karolinska Institutet, samt reflektera över betydelsen av sitt eget uppförande och förhållningssätt under studierna och för det framtida yrket.
  • Identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar inom det kommande verksamhetsområdet.

Innehåll

  • Grundläggande samtalsmetodik och motiverande samtal.
  • Grundläggande psykologi.
  • Hållbar utveckling.
  • Lagar, regler och föreskrifter för studier vid Karolinska Institutet, samt professionellt förhållningssätt.
  • Interprofessionellt lärande.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, praktiska övningar samt grupparbete.

Examination

Examination: Individuell inlämningsuppgift, skriftlig examination samt praktiskt prov.
Obligatorier: Inlämning av KI:s uppförandekod. Muntlig gruppredovisning och seminarier. Vissa föreläsningar, som förbereder inför efterföljande seminarier, är obligatoriska. 

För att genomföra det praktiska provet måste studenten ha deltagit på obligatoriskt seminarium om samtalsmetodik samt lämnat in inlämningsuppgiften.

Vid underkänd inlämningsuppgift kan möjlighet till komplettering ges för att uppnå godkänt betyg. Försenad inlämning av uppgiften kan påverka möjligheten att bli bedömd under kurstillfället.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår större förändringar erbjuds examination enligt tidigare litteraturlista och lärandemål högst ett läsår efter genomförd revision/nedläggning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Holmberg, Johan; Stalby, Magnus Samtal som fungerar : [om tillämpad beteendeanalys, motivation och förändring]
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Rekommenderad litteratur

Shahnavaz, Shervin Tandvårdspsykologi
Holm Ivarsson, Barbro; Sjögren, Karin MI – motiverande samtal : praktisk handbok för tandvården :