Kursplan för

Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp

Working Life and Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT15 , HT17 , HT19 , HT21
Kurskod
3AH015
Kursens benämning
Arbetsliv och hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2013-03-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2021-03-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng varav minst 120hp inom beteendevetenskapliga ämnen; eller Arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp. Alternativt kandidatexamen i arbetsterapi, fysioterapi eller sjukgymnastik; eller
Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att ge studenten grundläggande kunskaper om samspelen mellan fysiska, organisatoriska och sociala arbetsförhållanden och hälsa, samt omfattning och effekter av ohälsa orsakad av arbetet för individen, företaget/organisationen och samhället.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskaper och förståelse

  • Beskriva omfattning och effekter av ohälsa orsakad av arbetet för individer, företag/organisationer och samhället,
  • Redogöra för lagar, föreskrifter och regler inom arbetsmiljö- och det försäkringsmedicinska området i Sverige,
  • Redogöra för hur arbetsmiljöarbetet är organiserat i Sverige, inkluderande företagshälsovårdens och andra centrala arbetsmiljöaktörers arbetssätt och roller,

Avseende färdigheter och förmåga

  • Identifiera fysiska, fysikaliska, kemiska och psykosociala riskfaktorer för ohälsa i olika yrken och branscher,
  • Föreslå hur arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats bör fokuseras och organiseras utifrån arbetsmiljölagstiftning och aktuell forskning,

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över samband mellan arbetsmiljö och hälsa ur ett jämlikhets-, hållbarhets- respektive globalt perspektiv,
  • Diskutera etiska aspekter på arbetsmiljöarbete.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om sambanden mellan fysiska och psykosociala arbetsförhållanden och hälsa, samt omfattning och effekter av ohälsa orsakad av arbetet för individen, företaget/organisationen och samhället. Dessa samband belyses både i ett nationellt och globalt perspektiv, samt i ett hållbarhets- respektive jämlikhetsperspektiv. Kursen ger också en översiktlig kunskap om arbetsmiljöarbetet i Sverige. Centrala aktörers arbetssätt och roller kommer att beröras, inklusive företagshälsovårdens organisation och arbetssätt samt interprofessionellt teamarbete. Även etiska aspekter på arbetsmiljöarbete kommer att diskuteras. Vidare ingår grundläggande kunskap om lagstiftningen inom arbetsmiljö- och det försäkringsmedicinska området i Sverige.

Arbetsformer


Undervisningen utgörs av distansutbildning. Undervisningsformerna omfattar litteraturstudier, web-baserad undervisning, grupparbeten och enskilt arbete.

Vid undervisningen kan obligatorisk närvaro förekomma vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen,  skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Ytterligare litteratur, i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, föreskrifter, och rapporter kan tillkomma.

Obligatorisk litteratur

Arbete & välfärd - Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige Sandberg, Åke
Arbetsmiljölagen
Framgångsrik företagshälsovård : möjligheter och metoder : studiehandbok
Människan i arbetslivet : teori och praktik Holmström, Eva; Ohlsson, Kerstina
Systematiskt arbetsmiljöarbete. AFS 2001:1

Fördjupningslitteratur

Arbete och teknik på människans villkor Bohgard, Mats; Karlsson, Stig; Lovén, Eva; Mikaelsson, Lars-Åke; Mårtensson, Lena; Osvalder, Anna-Lisa; Rose, Linda; Ulfvengren, Pernilla
Arbets- och miljömedicin Edling, Christer
Hanson, Anders Hälsopromotion i arbetslivet
Holmqvist, Mikael; Maravelias, Christian Hälsans styrning av arbetet
Johanson, Ulf; Johrén, Anders Personalekonomi idag
Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv Ekholm, Jan; Vahlne Westerhäll, Lotta; Bergroth, Alf; Schüldt Ekholm, Kristina
Sjögren Lindquist, Gabriella; Wadensjö, Eskil Samhällsekonomiska kostnader för arbetsmiljöproblem
Steinberg, Maria Skyddsombuds- och arbetsmiljöombudsrätt