Kursplan för

Hälsofrämjande arbete i arbetslivet, 7,5 hp

Health Promotion in Working Life, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT14 , VT16 , VT18 , VT19 , VT20 , VT24
Kurskod
3AH016
Kursens benämning
Hälsofrämjande arbete i arbetslivet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2013-09-23
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2014

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Efter kursen skall studenten kunna:

  • Beskriva grundläggande principer och bakgrunden till hälsofrämjande arbete.
  • Beskriva och argumentera för värdet av hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen och hur de kan implementeras.
  • Redogöra för och analysera samband mellan människors livsvillkor, fysiska och psykiska arbetsvillkor och hälsa.
  • Identifiera och bedöma bestämningsfaktorer för hälsa på arbetsplatser.
  • Kritiskt värdera vetenskaplig litteratur, forskningsresultat och nya dokument inom området hälsofrämjande metoder på arbetsplatser.
  • Tillämpa hälsofrämjande teorier och modeller för att planera, genomföra och följa upp hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå med arbetsplatsen som arena.

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om hur hälsofrämjande insatser kan tillämpas på arbetsplatser. De områden som fokuseras på är hälsa i arbetslivet samt teorier och modeller för planering, implementering och utvärdering av hälsofrämjande arbete.

I kursen ingår att få en förståelse för hur olika insatser kan utvärderas och hur hälsoekonomiska metoder kan användas.

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning. Undervisningsformerna vid campusundervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier, grupparbeten, rapportskrivning, intervjuundersökningar etc.

Vid campusundervisningen kan förekomma obligatorisk närvaro vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom individuell, skriftlig tentamen, samt en skriftlig gruppinlämningsuppgift med muntlig redovisning i seminarieform. Examinationen av inlämningsuppgiften bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som muntlig presentation.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen
Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Ytterligare litteratur, i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, föreskrifter, och rapporter kan tillkomma.

Obligatorisk litteratur

Hanson, Anders Hälsopromotion i arbetslivet
Patientundervisning Klang Söderkvist, Birgitta
Scriven, Angela Ewles & Simnett Hälsoarbete Hälsoarbete Schærström, Anders

Referenslitteratur

Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar : nacken och övre rörelseapparaten. En systematisk litteraturöversikt Edling, Christer
Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete : Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
Bjurvald, Mats Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser : effekter av interventioner refererade i systematiska kunskapsöversikter och i svenska rapporter Källestål, Carina
Brodin, Håkan Kvantitativa metoder vid hälsokonsekvensbedömningar : en vägledning
Ett arbetsmaterial för att stödja hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap : att använda i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet
Folkhälsoekonomi i praktiken
Hultberg, Annemarie Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser
Naidoo, Jennie; Wills, Jane; Naidoo, Jennie.t Health promotion Foundations for health promotion
Nederfeldt, Lena; Allebeck, Peter Hälsofrämjande hälso- och sjukvård : evidens och erfarenheter : sammanställning av seminarium 12 oktober 2009
Post, Ann; Gilljam, Hans Tackla tobak : en kunskapsöversikt om tobak och hur man hjälper patienten att sluta röka