Kursplan för

Hälsofrämjande arbete i arbetslivet, 7,5 hp

Health Promotion in Working Life, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT14 , VT16 , VT18 , VT19 , VT20 , VT24
Kurskod
3AH016
Kursens benämning
Hälsofrämjande arbete i arbetslivet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2013-09-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2023-10-02
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kurserna

  • Arbetsliv och hälsa, samt
  • kursen Yrkesmedicin.

Mål

Kursens fokus är kunskaper om ett hälsofrämjande arbete i arbetslivet dvs. att fördjupa kunskap och färdigheter så att studenten självständigt kan tillämpa teorier och modeller för förebyggande hälsoarbete på arbetsplatsen och att främja motivation och beteendeförändring. Vidare syftar kursen att ge studenten fördjupade kunskapen om medicinska kontroller och hälsoundersökningar i syfte att förebygga arbetsrelaterade platsskador, -olyckor och -sjukdomar. 
 
Efter kursen skall studenten kunna: 
Avseende kunskap och förståelse: 

  • Beskriva grundläggande principer om "total worker health". 

Avseende färdigheter och förmåga: 

  • Självständigt kritiskt reflektera kring sambandet mellan "total worker health" och förebyggande hälsoinsatser på arbetsplatsen. 
  • Använda screeningverktyg vid förebyggande hälsoinsatser. 
  • Tillämpa teorier och modeller för att främja motivation och beteendeförändring. 
  • Kritiskt värdera vetenskaplig litteratur, forskningsresultat och nya dokumentrelevanta riktlinjer inom området förebyggande hälsoinsatser i arbetslivet. 
  • Tillämpa de lagar, föreskrifter och regler om medicinska kontroller och hälsoundersökningar. 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt: 

  • Beskriva och argumentera för värdet av förebyggande hälsoinsatser på arbetsplatsen. 
  • Reflektera kring etiska aspekter i samband med förebyggande hälsoinsatser på arbetsplatsen. 

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till förebyggande hälsoinsatser på arbetsplatsen. Vid kursens slut ska studenten, utifrån kunna redogöra för de grundläggande principerna för total "worker health". Kursen ger fördjupade kunskaper om livsstilsfaktorer och dess betydelse för arbetstagaren, hur risk beteenden and och ohälsa kan identifieras i arbetslivet samt kunskap om teorier och modeller som främja motivation och beteendeförändring. 

Arbetsformer

Undervisningen utgörs främst av distansutbildning. Schemalagd campusundervisning kan förekomma. Undervisningsformerna omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier och enskilt arbete.

Obligatoriskt deltagande kan förekomma vid vissa undervisningsmoment.

 

 

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. Individuella uppgifter bedöms med U/G/VG medan uppgifter i grupp bedöms med U/G.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen och aktivt deltagande i seminarier. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

De studenter som ej är godkända efter sitt första examinationstillfälle har rätt att examineras vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Människan i arbetslivet : teori och praktik Holmström, Eva; Ohlsson, Kerstina
Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen
Fundamentals of total worker health approaches: essential elements for advancing worker safety, health, and well-being

Fördjupningslitteratur

Hanson, Anders Hälsopromotion i arbetslivet
Evidensbaserat folkhälsoarbete Schäfer Elinder, Liselotte; Kwak, Lydia
Hultberg, Annemarie Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser
Post, Ann; Gilljam, Hans Tackla tobak : en kunskapsöversikt om tobak och hur man hjälper patienten att sluta röka
Naidoo, Jennie; Wills, Jane; Naidoo, Jennie.t Health promotion Foundations for health promotion
Arbetsmiljöverkets författningssamling: AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Källestål, Bjurvald, Menckel, Schärström, Schelp, Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser
Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Rekommenderad litteratur

Alkoholproblem på arbetsplatsen : riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen : en riktlinje från Företagshälsans riktlinjegrupp 4/2016 Nyhaga, Michael
Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen : en riktlinje från Företagshälsans riktlinjegrupp 3/2015 Nyhaga, Michael
Psykisk ohälsa på arbetsplatsen : riktlinjer för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen : en sammanställning från Företagshälsans riktlinjegrupp 2/2015 Nyhaga, Michael
Lindberg, Per; Vingård, Eva Kunskapsöversikt : den goda arbetsmiljön och dess indikatorer
Brister i arbetsmiljön hotar kvinnors hälsa, pressmeddelande från rapporten ”Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014”

Vetenskapliga artiklar

Martinsson C, Lohela-Karlsson M, Kwak L, Bergström What incentives influence employers to engage in workplace health interventions?