Kursplan för

Hälsofrämjande arbete i arbetslivet, 7,5 hp

Health Promotion in Working Life, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT14 , VT16 , VT18 , VT19 , VT20 , VT24
Kurskod
3AH016
Kursens benämning
Hälsofrämjande arbete i arbetslivet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2013-09-23
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2019-10-14
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad.
Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens syfte är att fördjupa kunskap och färdigheter så att studenten självständigt kan tillämpa de teorier och modeller för planering, implementering och utvärdering av hälsofrämjande arbete som behövs för att genomföra hälsofrämjande insatser på arbetsplatser.
 
Efter kursen skall studenten kunna:
 
Avseende kunskap och förståelse

  • Beskriva grundläggande principer och bakgrunden till hälsofrämjande arbete.

Avseende färdigheter och förmåga

  • Redogöra för och analysera samband mellan människors livsvillkor, fysiska och psykiska arbetsvillkor och hälsa.
  • Bedöma bestämningsfaktorer för hälsa på arbetsplatser.
  • Tillämpa hälsofrämjande teorier och modeller för att planera, genomföra och följa upp hälsofrämjande insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå med arbetsplatsen som arena.
  • Kritiskt värdera vetenskaplig litteratur, forskningsresultat och nya dokument inom området hälsofrämjande metoder på arbetsplatser.

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Beskriva och argumentera för värdet av hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.
  • Reflektera kring etiska aspekter i samband med hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen.

Innehåll

Kursen innehåller en introduktion till olika hälsofrämjande insatser, inklusive värdet av, teorier bakom, mätning av relaterade utfall (hälsomässiga och ekonomiska) samt barriärer och facilitatorer till implementering av dessa.

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning. Undervisningsformerna vid campusundervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier, web-baserad undervisning, grupparbeten och enskilt arbete.

Vid campus- och distansundervisningen kan obligatoriskt deltagande förekomma vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Ytterligare litteratur, i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, föreskrifter, och rapporter kan tillkomma.

Obligatorisk litteratur

Hanson, Anders Hälsopromotion i arbetslivet
Människan i arbetslivet : teori och praktik Holmström, Eva; Ohlsson, Kerstina
Evidensbaserat folkhälsoarbete Schäfer Elinder, Liselotte; Kwak, Lydia
Guldbrandsson, Karin Från nyhet till vardagsnytta : om implementeringens mödosamma konst: en forskningssammanställning

Fördjupningslitteratur

Hultberg, Annemarie Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser
Post, Ann; Gilljam, Hans Tackla tobak : en kunskapsöversikt om tobak och hur man hjälper patienten att sluta röka
Naidoo, Jennie; Wills, Jane; Naidoo, Jennie.t Health promotion Foundations for health promotion
Arbetsmiljöverkets författningssamling: AFS 2001:1. Systematiskt arbetsmiljöarbete: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Källestål, Bjurvald, Menckel, Schärström, Schelp, Hälsofrämjande arbete på arbetsplatser
Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

Rekommenderad litteratur

Alkoholproblem på arbetsplatsen : riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen : en riktlinje från Företagshälsans riktlinjegrupp 4/2016 Nyhaga, Michael
Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen : en riktlinje från Företagshälsans riktlinjegrupp 3/2015 Nyhaga, Michael
Psykisk ohälsa på arbetsplatsen : riktlinjer för utredning och åtgärder vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen : en sammanställning från Företagshälsans riktlinjegrupp 2/2015 Nyhaga, Michael
Lindberg, Per; Vingård, Eva Kunskapsöversikt : den goda arbetsmiljön och dess indikatorer
Brister i arbetsmiljön hotar kvinnors hälsa, pressmeddelande från rapporten ”Kvinnors arbetsmiljö 2011-2014”

Vetenskapliga artiklar

Martinsson C, Lohela-Karlsson M, Kwak L, Bergström What incentives influence employers to engage in workplace health interventions?