Kursplan för

Exponering, riskbedömning och intervention, 7,5 hp

Exposure, Assessment and Intervention, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT16 , VT18 , VT19 , VT20 , VT22 , VT24
Kurskod
3AH022
Kursens benämning
Exponering, riskbedömning och intervention
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2014-03-19
Reviderad av
Utbildningsnämnden IMM
Senast reviderad
2023-10-02
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kurserna

  • Arbetsliv och hälsa samt
  • kursen Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen

Mål

Kursen syftar till att ge kursdeltagaren insikt och praktisk kunskap om strategier och metoder för att mäta och riskbedöma fysisk och psykisk exponering, samt kännedom om arbetsplatsinriktade åtgärder i syfte att minska skadlig exponering.
 
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
 
Avseende kunskaper och förståelse

  • beskriva exponering kopplat till besvär i rörelseorganen,
  • beskriva allmänna åtgärder som minskar exponeringen i arbetsmiljön,

Avseende färdighet och förmåga

  • praktiskt tillämpa metoder för mätning av fysisk och psykosocial exponering i olika arbetsmiljöer,
  • genomföra ergonomiska riskbedömningar och utifrån dessa föreslå och motivera specifika ergonomiska åtgärdsförslag,
  • rapportera riskbedömningsresultat skriftligen och muntligen,
  • motivera val av riskbedömningsmetod,

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kontrastera metoder avseende noggrannhet, tillförlitlighet och tidsåtgång,
  • reflektera över möjligheter och hinder vid implementering av ergonomiska åtgärder.

Innehåll

Kursen omfattar teori och praktik om mätstrategier och metoder (tekniska mätinstrument, observationsmetoder samt enkäter) för att mäta fysisk och psykosocial exponering i arbetet. Vidare ingår ergonomisk analys och riskbedömning inom belastningsergonomi på både individ- och organisationsnivå samt planering och implementering av ergonomiska åtgärder. Kursen behandlar även preventiva strategier och åtgärder rörande besvär från rörelseorganen vid psykosocial exponering.

Arbetsformer

Undervisningen utgörs främst av distansutbildning. Schemalagd campusundervisning kan förekomma. Undervisningsformerna omfattar föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier och enskilt arbete.

Obligatoriskt deltagande kan förekomma vid vissa undervisningsmoment.

 

 

Examination

Examination sker genom individuell, skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. Individuella uppgifter bedöms med U/G/VG medan uppgifter i grupp bedöms med U/G. 

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen och aktivt deltagande i seminarier. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

De studenter som ej är godkända efter sitt första examinationstillfälle har rätt att examineras vid ytterligare fem tillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Ytterligare litteratur, i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, föreskrifter, och rapporter tillkommer.

Obligatorisk litteratur

Arbetslivsfysiologi Toomingas, Allan; Mathiassen, Svend Erik; Wigaeus Tornqvist, Ewa
Arbete och teknik på människans villkor Bohgard, Mats
Kjellberg, Anders Att ställa frågor om arbetsmiljön
Evaluation of human work Wilson, John R.; Corlett, Nigel
Heijne Wiktorin, Christina von; Nordin, Margareta Tillämpad biomekanik

Fördjupningslitteratur

Hägg, Göran M. Handintensivt arbete[Elektronisk resurs]: en belastningsergonomisk kunskapsöversikt gällande människans kapacitet och interaktion med verktyg och arbetsuppgifter
Nordin, Margareta.; Andersson, Gunnar; Pope, M. H. Musculoskeletal disorders in the workplace : principles and practice
Handbook of human factors and ergonomics methods Stanton, Neville
Hellberg, Annika Vibrationer i arbetet : hur du minskar risken för skador
Pheasant, Stephen; Haslegrave, Christine M. Bodyspace : anthropometry, ergonomics and design of work

Vetenskapliga artiklar

Aas RW, Tuntland H, Holte KA, Røe C, Lund T, Markl Workplace interventions for neck pain in workers.
Takala EP, Pehkonen I, Forsman M, et al. Systematic evaluation of observational methods assessing biomechanical exposures at work.
David GC Ergonomic methods for assessing exposure to risk factors for work-related musculoskeletal disorders.
Driessen MT, Proper KI, van Tulder MW, et al. The effectiveness of physical and organisational ergonomic interventions on low back pain and neck pain: a systematic review.
Rivilis I, Van Eerd D, Cullen K, et al. Effectiveness of participatory ergonomic interventions on health outcomes: a systematic review.
van Eerd D, Cole D, Irvin E, et al. Process and implementation of participatory ergonomic interventions: a systematic review.
Driessen MT, Groenewoud K, Proper KI, Anema JR, Bo What are possible barriers and facilitators to implementation of a Participatory Ergonomics programme?