Kursplan för

Exponering, riskbedömning och intervention, 7,5 hp

Exposure, Assessment and Intervention, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2016.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT16 , VT18 , VT19 , VT20 , VT22 , VT24
Kurskod
3AH022
Kursens benämning
Exponering, riskbedömning och intervention
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Arbete och hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutet för miljömedicin
Beslutande organ
Programnämnd 5
Datum för fastställande
2014-03-19
Reviderad av
Programnämnd 5
Senast reviderad
2015-09-16
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2016

Särskild behörighet

Arbetsterapeut- eller sjukgymnastexamen om 180 hp eller kandidatexamen i arbetsterapi eller sjukgymnastik.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • Kontrastera och praktiskt tillämpa metoder för mätning av fysisk och psykosocial exponering i olika arbetsmiljöer.
  • Genomföra ergonomiska riskbedömningar och utifrån dessa föreslå och motivera ergonomiska åtgärdsförslag.
  • Kritiskt granska riskbedömningar och åtgärdsförslag i relation till vetenskaplig litteratur och relevant arbetsmiljölagstiftning.
  • Analysera möjligheter och hinder vid implementering av ergonomiska åtgärder.

Innehåll

Kursen omfattar teori och praktik om mätstrategier och metoder (t.ex. tekniska mätinstrument, observationsmetoder, enkäter och intervju) för att mäta fysisk och psykosocial exponering på arbetet. Vidare ingår ergonomisk analys och riskbedömning på både individ- och organisationsnivå med särskild fördjupning inom belastningsergonomi samt planering och implementering av ergonomiska åtgärder. Kursen behandlar även preventiva strategier och åtgärder rörande besvär från rörelseorganen vid psykosocial exponering.

Arbetsformer

Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning. Undervisningsformerna vid campusundervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, och grupparbeten. Distansundervisningen omfattar litteraturstudier, grupparbeten, rapportskrivning, intervjuundersökningar etc.

Vid campusundervisningen kan förekomma obligatorisk närvaro vid vissa undervisningsmoment.

Examination

Examination sker genom individuell, skriftlig hemtentamen, samt en skriftlig individuell inlämningsuppgift med muntlig redovisning i seminarieform. Examinationen av inlämningsuppgiften bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som muntlig presentation.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Obligatorisk närvaro
För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen
Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning samt utifrån utvärderingsrutiner inom magisterprogrammet i arbete och hälsa.

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Ytterligare litteratur, i form av t.ex. vetenskapliga artiklar, föreskrifter, och rapporter tillkommer.

Obligatorisk litteratur

Arbetslivsfysiologi Toomingas, Allan; Mathiassen, Svend Erik; Wigaeus Tornqvist, Ewa
Arbete och teknik på människans villkor Bohgard, Mats
Hellberg, Annika Vibrationer i arbetet : hur du minskar risken för skador
Kjellberg, Anders Att ställa frågor om arbetsmiljön
Pheasant, Stephen; Haslegrave, Christine M. Bodyspace : anthropometry, ergonomics and design of work
Evaluation of human work Wilson, John R.; Corlett, Nigel
Heijne Wiktorin, Christina von; Nordin, Margareta Tillämpad biomekanik

Rekommenderad litteratur

Nordin, Margareta.; Andersson, Gunnar; Pope, M. H. Musculoskeletal disorders in the workplace : principles and practice
Handbook of human factors and ergonomics methods Stanton, Neville