Kursplan för

Global hälsa, 7,5 hp

Global Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT12 , HT20 , HT21
Kurskod
3GB000
Kursens benämning
Global hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden i folkhälsovetenskap
Datum för fastställande
2008-07-08
Reviderad av
Programnämnd 5
Senast reviderad
2012-03-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Kandidat eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs:
- förstå och ha kunskap om faktorer som påverkar den globala hälsan,
- ha kunskap om hälsoindikatorer och kunna använda dessa för analys och värdering av hälsosituationen i länder med olika ekonomiska förutsättningar,
- kunna beskriva och bedöma betydelsen av hälsosystem och policyfrågor i länder med olika demografisk och hälsorelaterad situation,
- kunna beskriva sjukdomsbördan globalt och i länder med olika ekonomisk utveckling samt värdera hur dessa påverkas av sociala och politiska förhållanden,
- kunna översiktligt formulera och värdera de strategier och interventioner som är av störst betydelse för att förbättra den globala hälsan,
- ha kunskap om betydelsen av hur hälso- och sjukvården utformas för att uppnå adekvat kvalitet, inklusive personalens kompetens och utveckling, samt kunna värdera hur prioriteringar bör göras under resurssvaga förhållanden,
- ha grundläggande kunskap om internationella organisationers verksamhet och kunna värdera deras betydelse för den globala hälsan,
- ha kunskap om användning, styrkor och svagheter relaterade till olika studiedesigner samt de grundläggnde principer som dessa studier är baserade på,
- kunna definiera statistiska metoders roll I folkhälsovetenskaplig forskning,
- kunna förklara nyckelbegreppet och bedömma relevans av etik i global hälsa,
- ha kännedom om hur man kritiskt granskar vetenskapliga artiklar,
- ha grundläggande kunskap om vetenskapsfilosofi.

Innehåll

Kursen är en introduktion till begreppet global hälsa och ska ge fundamentet för de fortsatta studierna inom magisterprogrammet. Följande teman och områden kommer att belysas:

- Global hälsa och folkhälsa – promotion, prevention, behandling och rehabilitering
- Hälsa och utveckling – världen sedd ur ett förändringsperspektiv
- Sjukdom, hälsa och demografiska förändringar
- Fattigdomens betydelse för global hälsa
- Begreppet ‘burden of disease’
- Infektionssjukdomar av betydelse för global hälsa
- Icke smittsamma sjukdomar
- Sexuell och reproduktiv hälsa
- Skador
- Hälsosystem och policyfrågor
- Styrning, finansiering och ledarskap
- Läkemedel och hälsa
- Förändringsmetoder inom hälso- och sjukvården
- Jämlikhet, demokrati och hälsa
- Katastroftillbud och konfliktillstånd
- Klimatförändringar
- Epidemiologi
- Forskningsmetoder
- Etik
- Kritisk läsning av vetenskapliga artiklar

Arbetsformer

Interaktiva föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar,

Examination

Examination sker både individuellt och i grupp. Den individuella examinationen är en skriftlig tentamen.

För väl godkänt betyg på kursen krävs minst godkänt i grupparbetet och väl godkänt i den skriftlig examination.

Begränsning av antal provtillfällen
Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en 2-årsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur / Mandatory literature

Global Health : an introductory textbook Lindstrand, Ann
Artiklar och föreläsningspresentationer, som tillhandahålls under kursen

Articles and lecture presentations, which will be provided during the course.