Kursplan för

Global hälsa, 7,5 hp

Global Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2008.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT12 , HT20 , HT21
Kurskod
3GB000
Kursens benämning
Global hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden i folkhälsovetenskap
Datum för fastställande
2008-07-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2008

Särskild behörighet

Kandidat eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs: - förstå och ha kunskap om faktorer som påverkar den globala hälsan - ha kunskap om hälsoindikatorer och kunna använda dessa för analys och värdering av hälsosituationen i länder med olika ekonomiska förutsättningar - kunna beskriva och bedöma betydelsen av hälsosystem och policyfrågor i länder med olika demografisk och hälsorelaterad situation - kunna beskriva sjukdomsbördan globalt och i länder med olika ekonomisk utveckling samt värdera hur dessa påverkas av sociala och politiska förhållanden - kunna översiktligt formulera och värdera de strategier och interventioner som är av störst betydelse för att förbättra den globala hälsan - ha kunskap om betydelsen av hur hälso- och sjukvården utformas för att uppnå adekvat kvalitet, inklusive personalens kompetens och utveckling, samt kunna värdera hur prioriteringar bör göras under resurssvaga förhållanden - ha grundläggande kunskap om internationella organisationers verksamhet och kunna värdera deras betydelse för den globala hälsan.

Innehåll

Kursen är en introduktion till begreppet global hälsa och ska ge fundamentet för de fortsatta studierna inom magisterprogrammet. Följande teman och områden kommer att belysas: - Global hälsa och folkhälsa – promotion, prevention, behandling och rehabilitering - Hälsa och utveckling – världen sedd ur ett förändringsperspektiv - Sjukdom, hälsa och demografiska förändringar - Fattigdomens betydelse för global hälsa - Begreppet ‘burden of disease’ - Infektionssjukdomar av betydelse för global hälsa - Icke smittsamma sjukdomar - Sexuell och reproduktiv hälsa - Skador - Hälsosystem och policyfrågor - Styrning, finansiering och ledarskap - Läkemedel och hälsa - Förändringsmetoder inom hälso- och sjukvården - Jämlikhet, demokrati och hälsa - Katastroftillbud och konfliktillstånd - Klimatförändringar - Internationella organisationers betydelse – statliga, icke-statliga och privata

Arbetsformer

Interaktiva föreläsningar, grupparbeten, praktiska övningar, diskussionsseminarier kring kurslitteraturen och individuellt arbete med projekt.

Examination

Individuell samt i grupp. Den individuella examinationen består av två delar: dels en skriftlig som kommer att utformas så att en bedömning kan göras av såväl studentens kunskaper som förmåga att analysera och förstå sammanhang inom globalhälsoområdet, dels en muntlig och skriftlig presentation av ett projektarbete och uppgift att muntligen kommentera en annan students projektpresentation. Dessa tre delar av examinationen bedöms med den tregradiga betygsskalan. Den muntliga gruppexaminationen avser att bedöma studentens förmåga att förstå och värdera grundläggande faktorer för utformande av hälso- och sjukvårdssystem som kan möta utmaningarna mot den globala hälsan och hur utveckling för att minska fattigdom kan förstås och stödjas. Denna del bedöms om godkänd eller underkänd. För väl godkänd krävs väl godkänd på minst två av de tre individuella delarna samt godkänd på gruppexaminationen. Deltagande i föreläsningar, seminarieövningar, grupparbeten och presentationer är obligatorisk och frånvaro innebär att kompletterande uppgifter ska göras om det bedöms att omfattningen är menligt inverkande på studentens möjlighet att uppnå lärandemålen. De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

Kursen kan tenteras två år efter sista kurstillfället.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

Global Health : an introductory textbook Lindstrand, Ann
Artiklar och föreläsningspresentationer, som tillhandahålls under kursen

Articles and lecture presentations, which will be provided during the course.