Kursplan för

Forskningsmetodik, 7,5 hp

Research methodology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT08 , HT11 , HT15 , HT17 , HT19 , HT20 , HT22
Kurskod
3GB001
Kursens benämning
Forskningsmetodik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden för folkhälsovetenskap
Datum för fastställande
2008-09-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden PHS
Senast reviderad
2019-03-06
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Kandidat eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B/Engelska 6 (med lägst betyget Godkänd/E).

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Förklara hur man planerar, samlar in data och analyserar kvalitativa och kvantitativa projekt
 • Använda lämpliga statistiska metoder för analys av olika typer av data samt tolka och presentera resultat av statistiska analyser tydligt, konsekvent och logiskt
 • Identifiera problem orsakade av systematiska fel, bias och confounding i tolkning av epidemiologisk data
 • Förklara och beskriva de viktigaste egenskaperna inom kvalitativa data insamlingsmetoder och reflektera dess styrkor och svagheter
 • Beskriva de huvudsakliga metoder för kvalitativ analysering inklusive vad forskarens roll är i analysprocessen
 • Bedöma styrkor och svagheter av olika källor innehållande epidemiologisk data när det gäller hälsotillstånd och användning av hälso- och sjukvård i såväl låg-, medel- och höginkomstländer.
 • Jämföra kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt och förstå när de bäst tillämpas var för sig eller i kombination

Innehåll

Kursen kommer att behandla följande:

 • Studiedesign: tvärsnitts-, fall-kontroll-, kohort- och interventionsstudier.
 • Mätning av sjukdomsfrekvens och risk samt alternativa källor för epidemiologisk data.
 • Tolkning av epidemiologiska och statistiska koncept såsom kausalitet, slumpmässiga fel, bias, confounding
 • Univariat och bivariat data: tabeller och diagram; proportioner; centralmått (medelvärde, median), och variabilitet (intervall, standardavvikelse, percentiler); korrelationskoefficienter, skillnader och andelar.
 • Tolknig av statistik: konfidensintervall och p-värden, testa hypoteser.
 • Enkel linjär regressionsanalys samt introduktion till multivariabel och logistisk analys.
 • Analyser med användning av statistisk programvara
 • Kvalitativa forskningsmetoder: observationsstudier, intervjuer, fokusgruppsdiskussioner, deltagande metoder.
 • Urval och dataanalys, validitet och triangulering i kvalitativ forskning.
 • Mått på sjukdoms uppfattningar och upplevelser; deltagares beskrivning av det dagliga livet.
 • Beskrivning av data i insamlingsprocessen; provtagningsprinciper; "gatekeepers" roll; interaktionerna mellan forskare och deltagare; länkarna mellan teori och metod.

Arbetsformer

Lärandeaktiviteterna inkluderar föreläsningar, grupparbeten och praktiska övningar.

Examination

Skriftlig examination. Examinationen har tre delar: biostatistik, epidemiologi och kvalitativa metoder.
För att få godkänt behöver studenten få minst 65% totalt, och minst 60%  i varje delmoment.
För att få väl godkänt behöver eleven få minst 90% totalt, och minst 60% i varje delmoment.

Obligatoriskt deltagande

Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK. I kursen används betygsgraderna U/G/VG. 

Begränsning av antal provtillfällen
Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.

Begränsning av provtillfällen

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig med inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur / Mandatory literature

Bonita, Ruth; Beaglehole, Robert; Kjellström, Tord Basic epidemiology
Health research methodology : a guide for training in research methods.
Pagano, Marcello; Gauvreau, Kimberlee Principles of biostatistics
Green, Judith; Thorogood, Nicki Qualitative methods for health research
Koch, Lene.; Vallgårda, Signild Research methods in public health
Relevant and updated scientific articles and reports provided by course organisers.