Kursplan för

Icke-smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter i ett globalt perspektiv, 3 hp

Non-communicable diseases, injuries, natural emergencies and conflicts in a global health perspective, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2009.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , VT12 , HT15 , VT17 , VT21 , VT23 , VT24
Kurskod
3GB015
Kursens benämning
Icke-smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter i ett globalt perspektiv
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden för folkhälsovetenskap
Datum för fastställande
2009-05-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2009

Särskild behörighet

Kandidat eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna: - Beskriva och analysera vilken betydelse icke smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter har för den globala hälsan och i länder med olika inkomstnivåer. - Beskriva och analysera hur olika faktorer påverkar icke smittsamma sjukdomar, skador och preventiva åtgärder. - Förstå och analysera hur den negativa inverkan av de smittsamma sjukdomarna och skadorna kan reduceras och hur detta ska prioriteras i länder med olika ekonomiska förutsättningar. - Formulera och redogöra för strategier och interventioner som har avgörande betydelse för att lindra de negativa hälsoeffekterna som orsakas av naturkatastrofer och konflikter.

Innehåll

- Kursen kommer att belysa olika aspekter av icke smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter, både ur individens och ur samhällets perspektiv. - Betydelsen av olika icke smittsamma sjukdomar och olika typer av skador för den globala hälsan och för länder med olika inkomstnivåer. - Olika förutsättningar och riskfaktorer för olika typer av icke smittsamma sjukdomar och skador och strategier för att förhindra dem. - Olika naturkatastrofer och konflikter och deras påverkan på hälsa. - Betydelsen av den lokala och regionala situationen vad gäller sociala och ekonomiska omständigheter, den funktionella nivån på sjukvården samt medvetenheten och beredskapen hos politiker och allmänheten. - Behovsbedömning i katastrofsituationer och internationella organisationers roll – statliga, frivilliga och privata.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, grupparbete och enskilda arbeten samt praktiska övningar.

Examination

- Individuell uppgift. - Skriftlig inlämning och muntlig presentation av grupparbete. - Deltagande i föreläsningar och grupparbete är obligatorisk och frånvaro innebär att kompletterande uppgifter ska göras om det bedöms att frånvarons omfattning påverkar studentens möjlighet att uppnå lärandemålen. - De studenter som ej är godkända efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

Kursen kan tenteras två år efter sista kurstillfället.

Övriga föreskrifter

Studenterna kommer att ha möjlighet att ge respons och input till kursen kontinuerligt under kursens gång, för att göra kursen så studentdriven som möjligt. Dessutom utvärderas kursen enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk/Mandatory

Adeyi, Olusoji.; Smith, Owen; Robles, Sylvia Public policy and the challenge of chronic noncommunicable diseasesh
Pruitt, Sheri Innovative care for chronic conditions : building blocks for action : global report Annandale, Steve
Johan von Schreeb. Needs assessments for international humanitarian health assistance in disasters. Thesis. Stockholm; Karolinska Institutet: 2007