Kursplan för

Icke-smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter i ett globalt perspektiv, 3 hp

Non-communicable diseases, injuries, natural emergencies and conflicts in a global health perspective, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , VT12 , HT15 , VT17 , VT21 , VT23 , VT24
Kurskod
3GB015
Kursens benämning
Icke-smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter i ett globalt perspektiv
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden för folkhälsovetenskap
Datum för fastställande
2009-05-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden GPH
Senast reviderad
2020-10-22
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

Kandidat eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Beskriva och analysera betydelsen av icke smittsamma sjukdomar (inkluderande kardiovaskulära sjukdomar, cancer, lungsjukdomar, diabetes och psykiska sjukdomar), skador, naturkatastrofer och konflikter för den globala hälsan i länder med olika inkomstnivåer.
 • Beskriva och analysera hur olika faktorer påverkar icke smittsamma sjukdomar och skador samt motsvarande preventiva åtgärder.
 • Förstå och analysera hur den negativa inverkan av de smittsamma sjukdomarna och skadorna kan reduceras och hur detta ska prioriteras i länder med olika ekonomiska förutsättningar.
 • Formulera och värdera strategier och interventioner som har avgörande betydelse för att lindra de negativa hälsoeffekter som orsakas av naturkatastrofer och konflikter, i ett förändrat sjukdomspanorama och ökande olycksincidens.

Innehåll

 • Kursen belyser olika aspekter av icke smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter både ur individ- och samhällsperspektiv.
 • Betydelsen av olika icke smittsamma sjukdomar och olika typer av skador för den globala hälsan och för länder med olika ekonomiska förutsättningar.
 • Olika utgångsläge och riskfaktorer för olika typer av icke smittsamma sjukdomar och skador samt strategier för att förhindra dem.
 • Olika naturkatastrofer och konflikter och deras påverkan på hälsa.
 • Betydelsen av den lokala och regionala situationen vad gäller sociala och ekonomiska omständigheter, den funktionella nivån på sjukvården samt medvetenheten och beredskapen hos politiker och allmänhet.
 • Behovsbedömning i katastrofsituationer och internationella organisationers roll
 • Utmaningar för hälsosystemen och åtgärdsstrategier på grund av förändrat sjukdomspanorama och ökande prevalens av kroniska sjukdomar .

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och enskilda arbeten.

Examination

Individuell uppgift som lämnas in skriftligt och redovisas muntligt i gruppseminarium.

För VG krävs att minst en av de två examinationerna fått VG och den andra examinationen minst G.

Obligatoriskt
Obligatorisk närvaro gäller för alla seminarier och grupparbeten.  Examinatorn bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan  tas igen. Innan student deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller  tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar  kan inte studieresultaten slutrapporteras.  Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfälen
Student som ej är godkända efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren . Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig med inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Studenterna kommer att ha möjlighet att ge respons och input till kursen kontinuerligt under kursens gång, för att göra kursen så studentdriven som möjligt.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk/Mandatory

Pruitt, Sheri Innovative care for chronic conditions : building blocks for action : global report Annandale, Steve
Hunter, DJ; Reddy, KS Noncommunicable diseases 3:369 (2013) :14, s. 1336-43

Global action plan for the prevention and control of non-communicable diseases 2013-2020
von Schreeb J.
Needs assessments for international humanitarian health assistance in disasters.
Karolinska Institutet: 2007