Kursplan för

Icke-smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter i ett globalt perspektiv, 3 hp

Non-communicable diseases, injuries, natural emergencies and conflicts in a global health perspective, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT09 , VT12 , HT15 , VT17 , VT21 , VT23 , VT24
Kurskod
3GB015
Kursens benämning
Icke-smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter i ett globalt perspektiv
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Global hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden för folkhälsovetenskap
Datum för fastställande
2009-05-15
Reviderad av
Programnämnd 5
Senast reviderad
2011-11-25
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2012

Särskild behörighet

Kandidat eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Mål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna: - Beskriva och analysera betydelsen av icke smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter för den globala hälsan i länder med olika inkomstnivåer. - Beskriva och analysera hur olika faktorer påverkar icke smittsamma sjukdomar och skador samt motsvarande preventiva åtgärder. - Förstå och analysera hur den negativa inverkan av de smittsamma sjukdomarna och skadorna kan reduceras och hur detta ska prioriteras i länder med olika ekonomiska förutsättningar. - Formulera och värdera strategier och interventioner som har avgörande betydelse för att lindra de negativa hälsoeffekter som orsakas av naturkatastrofer och konflikter, i ett förändrat sjukdomspanorama och ökande olycksincidens.

Innehåll

- Kursen belyser olika aspekter av icke smittsamma sjukdomar, skador, naturkatastrofer och konflikter både ur individ- och samhällsperspektiv. - Betydelsen av olika icke smittsamma sjukdomar och olika typer av skador för den globala hälsan och för länder med olika ekonomiska förutsättningar. - Olika utgångsläge och riskfaktorer för olika typer av icke smittsamma sjukdomar och skador samt strategier för att förhindra dem. - Olika naturkatastrofer och konflikter och deras påverkan på hälsa. - Betydelsen av den lokala och regionala situationen vad gäller sociala och ekonomiska omständigheter, den funktionella nivån på sjukvården samt medvetenheten och beredskapen hos politiker och allmänhet. - Behovsbedömning i katastrofsituationer och internationella organisationers roll - Utmaningar för hälsosystemen och åtgärdsstrategier på grund av förändrat sjukdomspanorama, ökande olycksincidens och högre prevalens av kroniska sjukdomar.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och enskilda arbeten.

Examination

Individuell uppgift som lämnas in skriftligt och redovisas muntligt i gruppseminarium. För VG krävs att minst en av de två examinationerna fått VG och den andra examinationen minst G. Obligatoriskt Vissa delar är obligatoriska. Kursledaren bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar registreras inte studentens kursresultat i LADOK. Begränsning av antal provtillfälen De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om den studerande ej är godkänd efter fyra provtillfällen rekommenderas denna att gå om kursen vid nästa ordinarie kurstillfälle, och får därefter delta vid ytterligare två provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig med inte deltagit räknas inte som provtillfälle

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en 2-årsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Studenterna kommer att ha möjlighet att ge respons och input till kursen kontinuerligt under kursens gång, för att göra kursen så studentdriven som möjligt. Dessutom utvärderas kursen enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer. Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning. Kursråd hålls med kursledare och studentrepresentanter. Kursen ges på engelska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk/Mandatory

Adeyi, Olusoji.; Smith, Owen; Robles, Sylvia Public policy and the challenge of chronic noncommunicable diseasesh
Pruitt, Sheri Innovative care for chronic conditions : building blocks for action : global report Annandale, Steve
von Schreeb J.
Needs assessments for international humanitarian health assistance in disasters.
Karolinska Institutet: 2007