Kursplan för

Junior Research Project, 9 hp

Junior Research Project, 9 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT14 , VT16 , VT20
Kurskod
4BI088
Kursens benämning
Junior Research Project
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Beslutande organ
Programnämnd 7
Datum för fastställande
2011-12-21
Reviderad av
Programnämnd 7
Senast reviderad
2013-10-31
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2014

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande examen.

Mål

Kursens syfte är att bredda och fördjupa studentens metodologiska kunskap inom det biomedicinska forskningsområdet inom ramen av ett forskningsinriktat projekt.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskaper och förståelse

  • redogöra för en biomedicinsk experimentell metod och teorin bakom den,
  • motivera val av metod,
  • tillämpa experimentella metoder för att lösa en vetenskaplig frågeställning,
  • tillägna sig och kritiskt granska vetenskaplig litteratur relevant för en experimentell metod,

Avseende färdigheter och förmåga

  • utföra en experimentell metod inom biomedicin på ett säkert, tekniskt korrekt och skickligt sätt,
  • tolka resultat i relation till metodval i samband med ett vetenskapligt projekt,
  • redogöra för och analysera det egna laboratoriearbetet genom att skriva en vetenskaplig rapport som följer vetenskapsetiska regler för publicering av resultat,
  • diskutera vetenskapliga metoder och resultat inom en grupp av kollegor,
  • visa viss självständighet, kritiskt och kreativt tänkande,

 
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • uppvisa realistisk tidsplanering, kollegialt samarbete och koppling mellan teoretiskt och praktiskt kunnande.

Innehåll

Kursen består av ett individuellt forskningsarbete med tonvikt på metodologi samt litteraturstudier enligt en individuell studieplan som också fungerar som en projektbeskrivning. Den individuella studieplanen upprättas av handledare och student tillsammans inför kursen. I slutet av det praktiska arbetet skrivs en forskningsrapport som ska presenteras muntligt och diskuteras.

Projekt kan utföras vid annat universitet eller myndighet än Karolinska Institutet eller på ett företag.

Arbetsformer

Individuellt laboratoriearbete och vetenskapligt skrivande under handledning. Deltagande i seminarier, journal clubs eller liknande aktiviteter inom respektive vetenskaplig miljö. Inhämtande av vetenskaplig litteratur enligt handledares rekommendation och egen bedömning.

Examination

Examinationen består av en skriftlig forskningsrapport och en muntlig presentation. Examinator sätter betyg efter samråd med handledare och examinerande lärare. Betyget baseras på arbetets genomförande, forskningsrapporten och slutpresentation.

Obligatoriskt deltagande
För forskningsarbetet och vid den muntliga redovisningen av forskningsarbetet gäller obligatorisk närvaro. Kursansvarig tillsammans med handledare beslutar om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar registreras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
De studenter som ej är godkända efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle eller någon ny kursplats.

Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av ”blank skrivning” [*] räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig med inte deltagit räknas inte som provtillfälle.
[*] För denna kurs innebär ”blank skrivning” t.ex. att den skriftliga rapporten ej genomförts enligt instruktion, underlåtenhet att presentera och / eller diskutera sitt eget arbete.

Övergångsbestämmelser

Efter varje kurstillfälle kommer det att erbjudas minst sex tillfällen för examination inom en tvåårsperiod efter kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Vetenskaplig litteratur av relevans för arbetet, individuellt vald av handledare.