Kursplan för

Junior Research Project, 9 hp

Junior Research Project, 9 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT14 , VT16 , VT20
Kurskod
4BI088
Kursens benämning
Junior Research Project
Hp
9 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Biomedicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
Beslutande organ
Programnämnd 7
Datum för fastställande
2011-12-21
Reviderad av
Programnämnden för biomedicinprogrammen
Senast reviderad
2021-04-22
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom biomedicin, bioteknik, cell- och molekylärbiologi, medicin eller motsvarande examen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens syfte är att bredda och fördjupa studentens metodologiska kunskap inom det biomedicinska forskningsområdet inom ramen av ett forskningsinriktat projekt.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Avseende kunskaper och förståelse

  • redogöra för en biomedicinsk experimentell metod och teorin bakom den,
  • motivera val av metod,
  • tillämpa experimentella metoder för att lösa en vetenskaplig frågeställning.

Avseende färdigheter och förmåga

  • utföra en experimentell metod inom biomedicin på ett säkert, tekniskt korrekt och skickligt sätt,
  • tolka resultat i relation till metodval i samband med ett vetenskapligt projekt,
  • redogöra för och analysera det egna laboratoriearbetet genom att skriva en vetenskaplig rapport som följer vetenskapsetiska regler för publicering av resultat,
  • diskutera vetenskapliga metoder och resultat inom en grupp av kollegor.

 
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

  • uppvisa realistisk tidsplanering, förmåga att arbeta i en grupp och koppling mellan teoretiskt och praktiskt kunnande.

Innehåll

Kursen består av ett individuellt forskningsarbete med tonvikt på metodologi samt litteraturstudier enligt en individuell studieplan som också fungerar som en projektbeskrivning. Den individuella studieplanen upprättas av handledare och student tillsammans inför kursen. I slutet av det praktiska arbetet skrivs en forskningsrapport som ska presenteras muntligt och diskuteras.

Projekt kan utföras vid annat universitet eller myndighet än Karolinska Institutet eller på ett företag.

Arbetsformer

Individuellt laboratoriearbete och vetenskapligt skrivande under handledning. Deltagande i seminarier, journal clubs eller liknande aktiviteter inom respektive vetenskaplig miljö. Inhämtande av vetenskaplig litteratur enligt handledares rekommendation och egen bedömning.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt forskningsarbete och presentation (skriftlig och muntlig), och aktivt deltagande i diskussionerna kring de muntliga presentationerna. Examinator sätter betyg efter samråd med handledare och examinerande lärare. Betyget baseras på arbetets genomförande, forskningsrapporten och slutpresentation.

Studenter som inte lämna obligatoriska uppgifter före tidsfristerna tappar möjligheten att betygssätts med väl godkänd på kursen.

Obligatoriskt deltagande
För forskningsarbetet och vid den muntliga redovisningen av forskningsarbetet gäller obligatorisk närvaro. Kursansvarig tillsammans med handledare beslutar om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska delar eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar registreras inte studentens kursresultat i LADOK. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
De studenter som ej är godkända efter sitt första presentationstillfälle har rätt att omarbeta rapporten och/eller presentationen och delta vid ytterligare fem presentationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända presentationer ges inte något ytterligare presentationstillfälle eller någon ny kursplats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT2021. Examination enligt denna kursplan ges sista gången under VT2023 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Inom övergångsperioden kommer sex examinationstillfällen att erbjudas.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Muntlig utvärdering, kursråd, kommer att genomföras under kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Det material som specifikt refereras till under kursen utgör kurslitteraturen.