Kursplan för

Industriell ekonomi, 6 hp

Industrial Management, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT22
Kurskod
4BP039
Kursens benämning
Industriell ekonomi
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Bioentreprenörskap 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden LIME
Datum för fastställande
2020-03-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden LIME
Senast reviderad
2022-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Kandidat- eller yrkesexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård, biomedicin, biologi, cell- och molekylärmedicin, farmaci, kemi, medicin, bioteknologi eller motsvarande examen. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
Avseende kunskap och förståelse

 • Beskriva och förklara olika teknikbaserade affärsmodeller och dynamiken i värdeskapande, värdeerbjudande och värdefångst i industriell verksamhet
 • Beskriva och förklara hur industriella verksamheter leds och organiseras
 • Beskriva ett verkligt industriföretags verksamhet och strategiska position med hjälp av begrepp från ämnet industriell ekonomi samt genomföra en grundläggande ekonomisk analys av företagets verksamhet, finansiella ställning och hur det finansieras

​Avseende färdighet och förmåga

 • Använda de grundläggande begreppen och principerna för bokföring, redovisning samt beskriva och förklara hur ett industriföretags verksamhet kan finansieras
 • Sammanställa och analysera finansiella rapporter för ett industriföretag 

Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Välja, tolka och använda ekonomiska kalkyler som beslutsunderlag för olika affärssituationer

Innehåll

Ingenjörsarbete handlar om mer än teknik. För att som ingenjör kunna delta i teknikbaserade affärer, genomföra projekt, utveckla verksamheter samt leda team och medarbetare i dagens företag krävs goda kunskaper i industriell ekonomi. I praktiken ligger ofta framgången i att först både tekniska och ekonomiska aspekter av beslut. Denna kurs ger dig baskunskaper inom industriell ekonomi. Kursen kursen fokuserar på grundläggande begrepp och modeller för att som ingenjör förstå och hantera ekonomiska, organisatoriska och ledningsmässiga frågor i teknikbaserade och industriella verksamheter.

Kursen består av tre delar:
1. Industriellt värdeskapande 

 • Teknikutveckling som konkurrensfaktor
 • Teknikbaserade affärsmodeller och strategier
 • Innovation, produktion och marknadsföring
 • Organisering
 • Personalledning och ledarskap

2. Kalkylering

 • K/I-analys
 • Produktkalkylering
 • Investeringskalkylering

3. Redovisning och företagets finansiering

 • Bokföring och redovisning
 • Årsredovisning och räkenskapsanalys
 • Företagets finansiering

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och räkneövningar. Under kursens gång ges en frivillig affärssimulering med tillhörande uppgifter som kan ge bonuspoäng på första ordinarie tentamen. 

Obligatoriskt deltagande
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examinationen består av:

 • tre skriftliga examinationer (U/G/VG)
 • en inlämningsuppgift (U/G)

Kursens slutliga betyg sker genom en kombination av betygen på de skriftliga examinationerna samt inlämningsuppgiften. 

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. 
Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en större revidering av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska.

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Modern industrial management Engwall, Mats; Jerbrant, Anna; Karlson, Bo; Storm, Per
Engwall, Mats; Karlson, Bo; Akhbari, Mohammad Exercises for modern industrial management