Kursplan för

Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception, 10,5 hp

Midwife's Profession in Gynecology, Antenatal Care and Contraception, 10,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT21 , VT22 , VT24
Kurskod
7KB006
Kursens benämning
Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception
Hp
10,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2018-10-29
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om minst 3 år.

Alternativt en avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning samt en avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om sammanlagt minst 3 år, varav barnmorskeutbildningen ska vara minst ett år.

Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Mål för kursen är att studenten ska kunna:
 

 • redogöra för gynekologiska sjukdomstillstånd samt inducerad abort
 • reflektera över fysiologiska och psykologiska förändringar under den reproduktiva livscykeln
 • redogöra för utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet
 • redogöra för sexuellt överförbara infektioner, smittspårning och handläggning kring smittspårning
 • förklara människans sexuella utveckling och sexualfysiologi
 • förklara fertilitetsreglering och preventivmedels verkningsmekanismer samt hur dess användning påverkar miljö och kretslopp
 • utföra gynekologisk undersökning samt reflektera över resultatet
 • reflektera över våldsutsatta kvinnors situation 
 • reflektera över barnmorskans hälsobefrämjande arbete och handläggning inom gynekologisk och sexuell hälsa
 • redogöra för lagar och föreskrifter inom aktuella områden
 • reflektera äver våldsutsatta kvinnors situation
 • ​analysera amning ur ett kulturellt, socialt, individuellt och etiskt perspektiv
 • beskriva anknytningsteorin och betydelsen av den tidiga interaktionen för anknytningsprocessen
 • beskriva det nyfödda barnets kompetens och observera den tidiga interaktionen mellan det nyfödda barnet och föräldern
 • reflektera över sin egen roll i mötet med föräldrar och nyfödda barn samt sitt förhållningssätt till amning och förstå hur detta kan påverka vid amningsrådgivning 

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på gynekologisk hälsa/ohälsa, gynekologisk cellprovstagning, sexologi, antikonception, sexuellt överförbara infektioner, ofrivillig barnlöshet och inducerad abort samt introduktion till mödrahälsovård. Färdighetsträning i gynekologisk palpation, cellprovstagning och insättning av långtidsverkande preventivmetoder. 

Arbetsformer

De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, självrättande test och verksamhetsintegrerat lärande. Deltagande i seminarier, verksamhetsintegrerat lärande, självrättande test är obligatoriskt. 

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga examinationer individuellt och i grupp. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i kursen samt deltagande i obligatoriska delar.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Gynekologi Janson, Per Olof; Landgren, Britt-Marie
Lindgren, Helena Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin
Odlind, Viveca; Bygdeman, Marc; Milson, Ian Familjeplanering : preventivmetoder, aborter och rådgivning
Sexologi Lundberg, Per Olov; Löfgren-Mårtenson, Lotta
Ungdomar, sexualitet och relationer Häggström-Nordin, Elisabet; Magnusson, Chris
Fridén, Cecilia; Nordgren, Birgitta; Åhlund, Susanne Graviditet, hälsa och träning