Kursplan för

Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception, 10,5 hp

Midwife's Profession in Gynecology, Antenatal Care and Contraception, 10,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT21 , VT22 , VT24
Kurskod
7KB006
Kursens benämning
Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception
Hp
10,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2018-10-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2019-10-22
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om minst 3 år.

Alternativt en avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning samt en avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om sammanlagt minst 3 år, varav barnmorskeutbildningen ska vara minst ett år.

Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

 • redogöra för gynekologiska sjukdomstillstånd, inducerad abort samt kvinnlig könsstympning
 • redogöra för utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet
 • redogöra för sexuellt överförbara infektioner, smittspårning och handläggning kring smittspårning
 • förklara och reflektera kring människans sexuella utveckling, sexualfysiologi och sexuella hälsa
 • förklara olika preventivmedels verkningsmekanismer samt hur dess användning påverkar miljön
 • utföra gynekologisk undersökning samt reflektera över resultatet
 • reflektera över våldsutsatta kvinnors situation
 • reflektera över HBTQ-personers gynekologiska hälsa 
 • reflektera över barnmorskans hälsobefrämjande arbete och handläggning inom gynekologisk och sexuell hälsa
 • redogöra för lagar och föreskrifter inom aktuella områden
 • ​identifiera komplikationer i samband med graviditet
 • kritiskt granska, bedöma och analysera olika hälsoproblem för att kunna värdera riskfaktorer hos sårbara grupper
 • förklara olika metoder för att stödja den gravida och partner under graviditeten

Innehåll

Kursens innehåll fokuserar på gynekologisk och sexuell hälsa samt mödrahälsovård och graviditetsövervakning.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, färdighetsträning och verksamhetsintegrerat lärande. Deltagande i seminarier och verksamhetsintegrerat lärande är obligatoriskt. 

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinatorns anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga examinationer individuellt och i grupp. För godkänt resultat på kursen krävs aktivt deltagande i obligatoriska delar samt att lärandemålen är uppfyllda.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.
Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU)
vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Gynekologi Janson, Per Olof; Landgren, Britt-Marie
Lindgren, Helena Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin
Odlind, Viveca; Bygdeman, Marc; Milson, Ian Familjeplanering : preventivmetoder, aborter och rådgivning
Praktisk sexualmedicin Gahm, Elin
Ungdomar, sexualitet och relationer Häggström-Nordin, Elisabet; Magnusson, Chris
Ubbe, Elisabeth Kvinnlig könsstympning
Fridén, Cecilia; Nordgren, Birgitta; Åhlund, Susanne Graviditet, hälsa och träning
Sandman, Lars; Kjellström, Sofia Etikboken : etik för vårdande yrken