Kursplan för

Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception, 10,5 hp

Midwife's Profession in Gynecology, Antenatal Care and Contraception, 10,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT21 , VT22 , VT24
Kurskod
7KB006
Kursens benämning
Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception
Hp
10,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2018-10-29
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2021-10-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om minst 3 år.

Alternativt en avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning samt en avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om sammanlagt minst 3 år, varav barnmorskeutbildningen ska vara minst ett år.

Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska ha tillägnat sig kunskap och förståelse om barnmorskans profession inom graviditet, mödrahälsovård, gynekologi och antikonception. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för gynekologiska sjukdomstillstånd, inducerad abort samt kvinnlig könsstympning
 • redogöra för utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet
 • redogöra för sexuellt överförbara infektioner och smittspårning
 • förklara och reflektera kring människans sexualfysiologi och sexuella hälsa
 • reflektera kring eget förhållningssätt samt kunna föra samtal om sexuell hälsa
 • förklara olika metoder för antikonception samt beskriva och ha kunskap om preventivmedelsrådgivning
 • reflektera över våldsutsatta kvinnors situation
 • reflektera över HBTQ-personers gynekologiska och sexuella hälsa 
 • reflektera över barnmorskans hälsobefrämjande arbete och handläggning inom gynekologisk hälsa
 • beskriva hur en gynekologisk undersökning och gynekologisk cellprovtagning går till
 • under handledning applicera långverkande metoder för antikonception 
 • ​identifiera komplikationer i samband med graviditet
 • kritiskt granska, bedöma och analysera olika hälsoproblem under graviditet och vid amning
 • förklara olika metoder för att stödja den gravida och partner under graviditeten
 • värdera riskfaktorer under graviditet och amning
 • reflektera över ett etiskt förhållningssätt utifrån genus, jämställdhet, kulturell tillhörighet och individualitet
 • redogöra för lagar och föreskrifter inom aktuella områden

Innehåll

I denna kurs har studenten undervisning som innefattar:

 • gynekologi
 • sexologi
 • andrologi
 • antikonception
 • sexuellt överförbara infektioner
 • ofrivillig barnlöshet
 • abort
 • klimakteriet
 • kvinnlig könsstympning
 • HBTQ
 • färdighetsträning i gynekologisk undersökning, cellprovtagning och insättning av långverkande metoder för antikonception
 • våld i nära relationer
 • komplicerad graviditet
 • graviditetsövervakning samt fosterdiagnostik
 • hälsoarbete
 • hälsopedagogiska modeller samt förhållningssätt och bemötande
 • förlossnings- och föräldraförberedelse
 • alkohol, läkemedel, nikotin och substansbruk i samband med graviditet och amning
 • dokumentation och kommunikation inom antikonception, mödrahälsovård och förlossning
 • analys och diskussion av etiska frågeställningar inom området

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier och färdighetsträning. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga examinationer individuellt och i grupp. För godkänt resultat på kursen krävs aktivt deltagande i obligatoriska delar samt att lärandemålen är uppfyllda.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.
Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Lindgren, Helena Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin
Marsal, Karel Obstetrisk öppenvård Grennert, Lars
Gynekologi Janson, Per Olof; Landgren, Britt-Marie
Praktisk sexualmedicin Gahm, Elin
Andersson, Agneta Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa
Sexologi ur gynekologisk synvinkel
Etik för barnmorskor Asplin, Nina; Barimani, Mia; Bäckström, Caroline; Carlsson, Tommy; Ekstrand Ragnar, Maria; Franck, Martina; Höglund, Anna T; Larsson, Margareta; Lilliehöök, Emma; Makenzius, Marlene; Mattebo, Magdalena; Nihlén Fahlquist, Jessica; Rehn, Margareta; Rådestad, Ingela; Skoog Svanberg, Agneta; Sydsjö, Gunilla; Thorstensson, Stina; Waldenström, Ulla; Wiklund, Ingela; Vikström, Anna; Vikström, Malin; Zwedberg, Sofia Oscarsson, Marie; Georgsson, Susanne

Fördjupningslitteratur

Fridén, Cecilia; Nordgren, Birgitta; Åhlund, Susanne Graviditet, hälsa och träning
Ubbe, Elisabeth Kvinnlig könsstympning
Ekdahl, Johanna Boken om sex
HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande Lundberg, Tove; Malmquist, Anna; Wurm, Matilda