Kursplan för

Diabetes i primärvården, 7,5 hp

Diabetes in Primary Health Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , VT19 , HT20
Kurskod
9H1023
Kursens benämning
Diabetes i primärvården
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-05-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

Legitimerade sjuksköterska eller distriktssköterska

Mål

Kunskap och förståelse Efter kursen ska deltagarna kunna: - Förklara diabetessjukdomens patofysiologi, klassifikation och diagnoskriterier. - Redogöra för diabeteskomplikationer. - Redogöra för kostrekommendationer vid diabetes typ 2. - Redogöra för vårdprogram samt nationella och internationella riktlinjer. - Beskriva och resonera kring livsstilens betydelse vid diabetes. Färdighet och förmåga Efter kursen ska deltagarna kunna: - Argumentera för olika behandlingsformer vid diabetes. - Genomföra nutritionsbehandling utifrån kostrekommendationer vid diabetes typ2. - Förklara och tillämpa metoder för injektionstekniker och blodsocker tester i relation till egenvård vid diabetes. - Självständigt utföra förskrivning av hjälpmedel vid diabetes. - Identifiera sjuksköterskans/distriktssköterskans roll och ansvarsområden. - Tillämpa vuxenpedagogikens grunder och applicera kunskaperna i patientutbildning, såväl individuellt som i grupp. - Visa hur man kan initiera kvalitetsarbete inom diabetesvården på arbetsplatsen. - Utforma en omvårdnadsplan för patienter med diabetes utifrån ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv. Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter kursen ska deltagarna kunna: - Visa och reflektera över patient-centrerat förhållningssätt när det gäller beteendeförändring. - Reflektera över psykosociala och kulturella aspekter hos patienter med diabetes, och dess påverkan på livskvalité.

Innehåll

Översiktligt tas följande områden upp med fokus på diabetes i primärvård: • Etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och epidemiologi vid typ 1 och typ 2 diabetes. • Behandlingsmål, behandlingsformer och behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes. • Sjuksköterskans/distriktssköterskas ansvarsområden. • Omvårdnad (omvårdnadsprocess), patientutbildning (individuellt och grupper), egenvård och pedagogik. • Diabetesrelaterade komplikationer, utredning, behandling och förebyggande. • Etnicitet. • Äldre och diabetes. • Organisation; vårdprogram, nationella diabetesregister och dokumentation. • Psykosociala aspekter. • Kommunikation och samtalsteknik.

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfallsdiskussion i grupp och hemuppgifter. Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Vid frånvaro görs en överenskommelse mellan kursdeltagare och ansvarig lärare angående komplettering.

Examination

Examination sker kontinuerligt (formativt) under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp, samt i form av en hemexamination som bygger på att förvärvade kunskaper används i egen klinisk verksamhet. Dessa arbeten diskuteras sedan i grupp så att examinationen blir en integrerad kunskapskontroll och inlärningssituation. Summativ examination sker i slutet av kursen genom skriftligt individuellt prov med kortsvarsfrågor. Samtliga delmoment och skriftligt individuellt prov skall vara godkända för att kursen som helhet ska godkännas.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Omvårdnad vid diabetes Wikblad, Karin
Diabetes Alvarsson, Michael; Brismar, Kerstin; Viklund, Gunnel; Örtqvist, Eva; Örtenson, Claes-Göran