Kursplan för

Diabetes i primärvården, 7,5 hp

Diabetes in Primary Health Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT11 , VT19 , HT20
Kurskod
9H1023
Kursens benämning
Diabetes i primärvården
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2011-05-31
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-04-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Legitimerade sjuksköterska eller distriktssköterska

Mål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

 • Förklara diabetessjukdomens patofysiologi, klassifikation och diagnoskriterier
 • Redogöra för diabeteskomplikationer
 • Redogöra för kostrekommendationer vid diabetes typ 2
 • Redogöra för vårdprogram samt nationella och internationella riktlinjer
 • Beskriva och resonera kring livsstilens betydelse vid diabetes

Färdighet och förmåga
Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

 • Argumentera för olika behandlingsformer vid diabetes
 • Genomföra nutritionsbehandling utifrån kostrekommendationer vid diabetes typ2
 • Förklara och tillämpa metoder för injektionstekniker och blodsocker tester i relation till egenvård vid diabetes
 • Självständigt utföra förskrivning av hjälpmedel vid diabetes
 • Identifiera sjuksköterskans/distriktssköterskans roll och ansvarsområden
 • Tillämpa vuxenpedagogikens grunder och applicera kunskaperna i patientutbildning, såväl individuellt som i grupp
 • Visa hur man kan initiera kvalitetsarbete inom diabetesvården på arbetsplatsen
 • Utforma en omvårdnadsplan för patienter med diabetes utifrån ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska deltagaren kunna:

 • Visa och reflektera över patient-centrerat förhållningssätt när det gäller beteendeförändring
 • Reflektera över psykosociala och kulturella aspekter hos patienter med diabetes, och dess påverkan på livskvalité

Innehåll

Översiktligt tas följande områden upp med fokus på diabetes i primärvård:

 • Etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och epidemiologi vid typ 1 och typ 2 diabetes
 • Behandlingsmål, behandlingsformer och behandlingsprinciper vid typ 2 diabetes
 • Sjuksköterskans/distriktssköterskas ansvarsområden
 • Omvårdnad (omvårdnadsprocess), patientutbildning (individuellt och grupper), egenvård och pedagogik
 • Diabetesrelaterade komplikationer, utredning, behandling och förebyggande
 • Etnicitet
 • Äldre och diabetes
 • Organisation; vårdprogram, nationella diabetesregister och dokumentation
 • Psykosociala aspekter
 • Kommunikation och samtalsteknik

Arbetsformer

Föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar i mindre grupp, patientfallsdiskussion i grupp och hemuppgifter.
Obligatorisk närvaro på samtliga schemalagda föreläsningar/seminarier och gruppaktiviteter. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren medverkat i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Examination sker kontinuerligt (formativt) under kursens gång i form av skriftliga och muntliga uppgifter individuellt och i grupp, samt i form av en hemexamination som bygger på att förvärvade kunskaper används i egen klinisk verksamhet. Dessa arbeten diskuteras sedan i grupp så att examinationen blir en integrerad kunskapskontroll och inlärningssituation.

Summativ examination sker i slutet av kursen genom skriftligt individuellt prov med kortsvarsfrågor. Samtliga delmoment och skriftligt individuellt prov skall vara godkända för att kursen som helhet ska godkännas.

Antal examinationstillfällen regleras enligt avtal.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser regleras enligt avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Diabetes sjukdom och behandling

Literattur om diabetes sjukdomen och komplikationer samt behandling och olika riktlinjer nationella och internationella

nationall och internationall behandlingsrekomendationer

Wikblad, Karin Omvårdnad vid diabetes
null, Diabetes Care Standars of Medical Care in Diabetes