Kursplan för

Barn och trauma, 7,5 hp

Children and trauma, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , HT19
Kurskod
9K6023
Kursens benämning
Barn och trauma
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2017-01-31
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en kandidat eller yrkesexamen samt erfarenhet från yrkesverksamhet inom barn-ungdomspsykiatrin (BUP) och/eller andra relevanta delar av hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, rättsväsende, elevhälsa, ungdomsmottagningar, skola och förskola, behandlingsinstitutioner, frivilligorganisationer.
 

Mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Identifiera risker för psykisk ohälsa vid olika potentiellt traumatiska händelser (till exempel att bevittna våld och exponering för: misshandel, sexuella övergrepp, våldtäkt, mobbning, egen allvarlig sjukdom och funktionshinder, flyktingskap/krig, olyckor och naturkatastrofer).
 • Förklara och peka ut förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom och komplext posttraumatiskt stressyndrom i ett befolkningsperspektiv.
 • Identifiera och värdera traumarelaterade symtom och syndrom hos barn och ungdomar och dess inverkan på anknytningsrelationer och anknytningsmönster.
 • Identifiera viktiga riskfaktorer och motståndskraftsfaktorer vid potentiellt traumatiska händelser
 • Förklara och värdera viktiga neurobiologiska aspekter och belastningseffekter på den växande hjärnan i samband med allvarlig psykisk traumatisering. 
 • Reflektera över aktuell forskning inom området.
 • Sammanfatta och beskriva viktiga delar vid risk- och skyddsbedömning.
 • Sammanfatta och förklara hur det  det interprofessionella teamet kan samverka.
 • Förklara hur och motivera för hur akuta interventioner genomförs med barn och ungdomar i olika åldrar (psykologisk första hjälp) samt TF-KBT(traumafokuserad kognitiv beteendeterapi), EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), CPP (child-parent psycotherapy), DBT (dialektisk beteendeterapi)

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Grundläggande traumatologi
 • Trauma och anknytning
 • Akuta interventioner och behandling
 • Flyktingskap och krigsupplevelser
 • Traumatisk förlust och sorg

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Individuell skriftlig tentamen bestående av en fallbeskrivning, alternativt en litteraturöversikt, av ett avgränsat tema eller en frågeställning. Dessutom krävs aktivt deltagande vid kursens seminarier (dvs att vara förberedd och inläst samt att ha reflekterat över relevanta ämnen för att kunna bidra till diskussionerna).

Litteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur

Övrigt

Dyregrov, Atle Barn och trauma : en handbok för föräldrar och professionella vuxna Nilsson, Björn
Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar Svedin, Carl Göran; Banck, Lena
Ford, Julian D Treating complex traumatic stress disorders in children and adolescents : scientific foundations and therapeutic models [Elektronisk resurs]
Hedrenius, Sara; Johansson, Sara Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : att stärka människors motståndskraft
Rapporter och vetenskapliga artiklar tillkommer och återfinns i kursens dokument i pingpong

Rekommenderad litteratur

Wennerberg, Tor Vi är våra relationer : om anknytning, trauma och dissociation
Psykotraumatologi Michel, Per-Olof; Otto, Ulf; Nilsson, Doris; Bergh Johannesson, Kerstin; Lundin, Tom
Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn
Våld i nära relationer - en folkhälsofråga : förslag för ett effektivare arbete : betänkande
Att vilja se, vilja veta och att våga fråga : vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet
Janson, Staffan; Jernbro, Carolina; Långberg, Bodil Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011
Hultmann, Ole Hur upptäcker BUP våld i nära relationer? : förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet
Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 2015
Broberg, Anders Stöd till barn som upplevt våld mot mamma [Elektronisk resurs] : Preliminära resultat från en nationell utvärdering
Almqvist, Kjerstin Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld : erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram : rapport från forskningsprojektet Bojen - utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor.