Kursplan för

Barn och trauma, 7,5 hp

Children and trauma, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , HT19
Kurskod
9K6023
Kursens benämning
Barn och trauma
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2017-01-31
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2020-03-17
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Minst 120 högskolepoäng inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen samt erfarenhet från yrkesverksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och/eller andra relevanta delar av hälso- och sjukvården, socialtjänst, habilitering, rättsväsende, elevhälsa, ungdomsmottagningar, skola och förskola, behandlingsinstitutioner och frivilligorganisationer.

Mål

Kursens övergripande mål är att deltagaren efter avslutad kurs ska få fördjupad kunskap kring barn och unga som upplevt potentiellt traumatiserande händelser ur aspekterna att uppmärksamma förstå och hjälpa.

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • identifiera risker för psykisk ohälsa vid olika potentiellt traumatiska händelser (till exempel att bevittna våld och exponering för: misshandel, sexuella övergrepp, våldtäkt, mobbning, egen allvarlig sjukdom och funktionshinder, flyktingskap/krig, olyckor och naturkatastrofer)
 • förklara, identifiera samt beskriva förekomsten av posttraumatiskt stressyndrom och komplext posttraumatiskt stressyndrom i ett befolkningsperspektiv
 • identifiera och värdera traumarelaterade symtom och syndrom hos barn och ungdomar och dess inverkan på anknytningsrelationer och anknytningsmönster
 • identifiera riskfaktorer och motståndskraftsfaktorer vid potentiellt traumatiska händelser
 • förklara och värdera  neurobiologiska aspekter och belastningseffekter på den växande hjärnan i samband med allvarlig psykisk traumatisering 
 • reflektera över aktuell forskning inom området
 • sammanfatta och beskriva viktiga delar vid risk- och skyddsbedömning
 • sammanfatta och förklara hur det interprofessionella teamet kan samverka
 • förklara hur och motivera för hur akuta interventioner genomförs med barn och ungdomar i olika åldrar (psykologisk första hjälp) samt TF-KBT (traumafokuserad kognitiv beteendeterapi), EMDR (eye movement desensitization and reprocessing), CPP (child-parent psycotherapy) samt DBT (dialektisk beteendeterapi)

Innehåll

Kursen behandlar:

 • grundläggande traumatologi
 • trauma och anknytning
 • akuta interventioner och behandling
 • flyktingskap och krigsupplevelser
 • traumatisk förlust och sorg

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att deltagaren aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används och är obligatoriska är arbete i grupp, aktivt deltagande vid seminarier och närvaro vid samtliga schemalagda gruppträffar.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagaren deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen bestående av en fallbeskrivning av ett avgränsat tema eller en frågeställning. Dessutom krävs aktivt deltagande vid kursens seminarier (dvs att vara förberedd och inläst samt att ha reflekterat över relevanta ämnen för att kunna bidra till diskussionerna).

Antalet examinationstillfällen regleras i avtalet.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övergångsbestämmelser regleras i avtal.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Rapporter och vetenskapliga artiklar tillkommer och återfinns i kursens lärplattform

Kurslitteratur

Rekommenderad litteratur

Ford, Julian D Treating complex traumatic stress disorders in children and adolescents : scientific foundations and therapeutic models [Elektronisk resurs]
Hedrenius, Sara; Johansson, Sara Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser : att stärka människors motståndskraft
Almqvist, Kjerstin; Norlén, Anna; Tingberg, Björn Barn, unga och trauma : Att uppmärksamma, förstå och hjälpa
Rapporter och vetenskapliga artiklar tillkommer och återfinns i kursens dokument i pingpong

Fördjupningslitteratur

Wennerberg, Tor Vi är våra relationer : om anknytning, trauma och dissociation
Psykotraumatologi Michel, Per-Olof; Otto, Ulf; Nilsson, Doris; Bergh Johannesson, Kerstin; Lundin, Tom
Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn
Våld i nära relationer - en folkhälsofråga : förslag för ett effektivare arbete : betänkande
Att vilja se, vilja veta och att våga fråga : vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet
Janson, Staffan; Jernbro, Carolina; Långberg, Bodil Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige : en nationell kartläggning 2011
Hultmann, Ole Hur upptäcker BUP våld i nära relationer? : förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet
Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 2015
Broberg, Anders Stöd till barn som upplevt våld mot mamma [Elektronisk resurs] : Preliminära resultat från en nationell utvärdering
Almqvist, Kjerstin Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld : erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram : rapport från forskningsprojektet Bojen - utvärdering av gruppverksamhet för barn som bevittnat våld mot mamma och deras mammor.
Dyregrov, Atle Barn och trauma : en handbok för föräldrar och professionella vuxna Nilsson, Björn
Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar Svedin, Carl Göran; Banck, Lena
Bidö, Sofia; Mannheimer, Moa; Samuelberg, Poa Traumatisering hos barn : en handbok