Kursplan för

Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning, 15 hp

Dialectical Behaviour Therapy in Clinical Practice, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , VT18 , HT19 , VT20 , VT21 , VT23
Kurskod
9K8067
Kursens benämning
Dialektisk beteendeterapi och dess kliniska tillämpning
Hp
15 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2015-08-27
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-09-20
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Grundläggande psykoterapiutbildning.

Mål

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper i dialektisk beteendeterapi (DBT) och dess tillämpning inom hälso- och sjukvården och av andra aktörer som har i uppdrag att erbjuda behandling med metoden.

Kunskap och förståelse
Efter att ha genomgått kursen ska deltagarna kunna:

  • redogöra för diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning/borderline personlighetsstörning och dess symtom
  • redogöra för behandlingsinterventionerna i DBT
  • redogöra för den biosociala teorin, det dialektiska tänkandet inom DBT och metodens förankring i inlärningspsykologiska och kognitiva principer
  • reflektera över vilka organisatoriska förutsättningar som är lämpliga för DBT-behandling 

Färdigheter och förmågor
Efter att ha genomgått kursen ska deltagarna kunna:

  • visa förmåga att i färdighetsträning i grupp och individualterapi tillämpa DBT´s olika strategier och metoder, såsom fallkonceptualisering, dialektiska strategier, kedjeanalys, telefonstöd och teamkonsultation 

Värderingar och förhållningssätt
Efter att ha genomgått kursen ska deltagarna kunna:

  • redogöra för och reflektera kring de grundläggande DBT-principernas betydelse när det gäller bemötande och förhållningssätt till den aktuella patientgruppen. 

Teoretiska grundstenar i DBT, 2.0 hp

Betygsskala: GU

Teoretisk och praktisk förankring i inlärningspsykologi, kognitiv psykoterapi, zenbuddistisk tillämpning samt aktuella forskningsrön gällande DBT.

DBT:s behandlingsprinciper och dess praktiska tillämpning, 10.0 hp

Betygsskala: GU

Tillämpning av teori, behandlingsprinciper och behandlingsstruktur inom DBT fördjupas genom föreläsningar och interaktiva övningar. Särskild vikt läggs vid att fördjupa förmågan att inta ett dialektiskt förhållningssätt, genomföra färdighetsträning samt förstå och tillämpa tekniker för emotionsreglering samt genomföra kedjeanalys.

Implementering och organisatoriska förutsättningar för DBT, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Implementering i klinisk miljö och organisatoriska dilemman. Centralt för momentet är integration av teori och praktik av DBT i klinisk verksamhet och syftar till att integration och implementering i klinisk miljö ska underlättas och göras på ett metodtroget sätt.

 

Arbetsformer

Kursen är uppbyggd på följande sätt:

  • Teoretiska grundstenar som är ett teoretiskt moment består av föreläsningar, seminarier samt självstudier av kurslitteratur.
  • DBT:s behandlingsprinciper och dess praktiska tillämpning innebär övningar i att tillämpa teorin och praktiskt öva på utförandet av specifika tekniker och metoder i DBT. Detta sker i form av gruppövningar, rollspel, seminarier och videoillustrationer.
  • Implementering och organisatoriska förutsättningar för DBT sker genom eget arbete med att tillämpa DBT med patienter på arbetsplatsen, och att i mindre grupper i seminarieform reflektera och fördjupa frågeställningar kopplat till implementering i klinisk miljö.

Examination

Kursens teori examineras i form av skriftlig tentamen, muntliga seminarier, gruppövningar och rollspel. Bedömning av kursdeltagarnas färdigheter i att tillämpa DBT-specifika tekniker sker via rollspel av fall samt deltagande i diskussioner kring aktuella patienter. Minst en fallkonceptualisering utifrån DBT ska bedömas i skriftlig form samt muntligt redogöras för. För att examinerande delar ska vara aktuella för bedömning måste de ha inkommit före deadline, vilket anges i schema i samband med kursstart. Vid praktiska tillämpningsseminarier är närvaro obligatoriskt och aktivt deltagande krävs.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de föreskrifter som är fastställda vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Webbaserade läromedel

Webbaserad utbildning om självskadebeteende. Basmodul, modul för öppenvård och för heldygnsvård. www.nationellasjalvskadeprojektet.se

Obligatorisk litteratur

Fruzetti, A.; Shenk, C.; Hoffman, P.D. Family interaction and the development of borderline personality disorder: A transactional model. (2005) :17, s. 1007-1030

Linehan, Marsha Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad för färdighetsträning
Linehan, Marsha M. Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder
Linehan, Marsha M.; Linehan, Marsha. DBT skills training manual
Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Artiklar och annat material kan tillkomma utifrån anvisningar.

Fördjupningslitteratur

Chapman, Alexander L. Phone coaching in dialectical behavior therapy
Linehan, Marsha M. Dialectical behavior therapy in clinical practice : applications across disorders and settings Dimeff, Linda A.; Rizvi, Shireen L.; Koerner, Kelly
Heard, Heidi L.; Swales, Michaela A.; Linehan, Marsha Changing behavior in DBT : problem solving in action
Koerner, Kelly Doing dialectical behavior therapy : a practical guide
Miller, Alec L.; Rathus, Jill H.; Linehan, Marsha. Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents
Rathus, Jill H.; Miller, Alec L. DBT skills manual for adolescents
Rizvi, Shireen L. Chain Analysis in Dialectical Behavior Therapy
Sayrs, Jennifer H. R.; Linehan, Marsha M. DBT® teams : development and practice
Swenson, Charles R. DBT Principles in action : acceptance, change and dialectics
Swales, Michaela A. The Oxford handbook of dialectical behaviour therapy
Harned, Melanie S. Treating trauma in dialectical behavior therapy : the DBT prolonged exposure protocol (DBT PE)