Kursplan för

Motiverande ledarskap, 7,5 hp

Motivational leadership, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT22 , HT24
Kurskod
9K8113
Kursens benämning
Motiverande ledarskap
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2020-04-01
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2024-03-12
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att leda arbets- och projektgrupper med ett Motiverande ledarskap.  

Efter genomförd kurs är målet att deltagarna kan:
 
Kunskap och förståelse

 • Centrala begrepp, metoder, förhållningssätt och kommunaktionsfärdigheter inom Motivational interviewing (MI) och Organizational Behavior Management (OBM).

Färdigheter och förmågor

 • Utföra beteendeanalyser av vanligt förekommande beteenden inom den egna organisationen.
 • Planera en organisatorisk förändringsprocess baserat på OBM (ABC-analys).
 • Leda MI-förenliga organisationssamtal, enskilt och i grupp.
 • Ge och ta emot feedback på ett MI-förenligt sätt.
 • Genomföra krävande samtal och utvecklingssamtal utifrån MI.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Identifiera och reflektera över kommunikation i relation till ledaruppdraget, medarbetarnas beteenden, organisationens behov och verksamhetskontexten.
 • Analysera sin egen ledarskapsutveckling utifrån teorierna för MI och OBM.
 • Diskutera etiska frågeställningar kopplat till att som ledare utöva MI och OBM.

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap och träning i att tillämpa Motiverande ledarskap, med fokus på att initiera, facilitera och utvärdera utveckling och förändring utifrån teorierna MI och OBM.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av litteraturstudier, föreläsningar, demonstrationer, filmvisning, individuella uppgifter, praktiska övningar, reflektion i grupp och kodning av samtal och med efterföljande handledning.

Examination

Kursen examineras på följande sätt:

 • Kursens OBM-del examineras genom att deltagarna skriver en  beteendeanalytisk utvecklingsplan för ett par förändringsbara nyckelbeteenden inom den egna organisationen. Utvecklingsplanen baseras på OBM-processen (ABC-analys), med koppling till aktiviteterna under kursen, kursmålen samt till arbetet inom den egna organisationen. Därefter presenteras den personliga utvecklingsplanen på ett muntligt, seminarium med efterföljande reflektion/diskussion där deltagarna förväntas delta aktivt.
 • Kursens MI-del examineras genom att ett ljudinspelat ledarsamtal analyseras utifrån Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI), samt genom aktivt deltagande i efterföljande handledning (MITI).
 • Deltagande i obligatoriska utbildningsinslag enligt anvisningar i schemat.

På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G krävs G på samtliga examinationsuppgifter och fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag. För kursdeltagare som inte deltar vid examinationstillfället eller inte får godkänt resultat regleras ytterligare möjligheter till examination i avtalet om uppdragsutbildningen. 

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan deltagare deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att deltagaren inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer genomföras enligt riktlinjerna som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring och utveckling Farbring, Carl Åke
Olofsson, Rolf; Nilsson, Kenneth OBM i praktiken : förändra beteenden och nå resultat i organisationer
Kompendium och artiklar tillkommer.