Kursplan för

Motiverande ledarskap, 7,5 hp

Motivational leadership, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT22
Kurskod
9K8113
Kursens benämning
Motiverande ledarskap
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2020-04-01
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i att leda arbets- och projektgrupper med ett motiverande ledarskap som bygger på Motivational Interviewing (MI) och Organizational Behavior Management (OBM).   

Efter genomförd kurs är målet att deltagarna kan:
 
Kunskap och förståelse

  • Centrala begrepp, metoder, förhållningssätt och kommunaktionsfärdigheter inom MI och OBM.

Färdigheter och förmågor

  • Leda MI-samtal, enskilt och i grupp.
  • Ge och ta emot feedback på ett MI-förenligt sätt.
  • Genomföra krävande samtal och utvecklingssamtal på ett MI-förenligt sätt.
  • Identifiera förändringsbara nyckelbeteenden och planera en beteendeanalytisk förändringsprocess baserat på OBM (ABC-analys). 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Identifiera och reflektera över kommunikation i relation till ledaruppdraget, medarbetarnas beteenden, organisationens behov och kontexten för verksamheten.
  • Analysera sin egen ledarskapsutveckling utifrån teorierna för MI och OBM.
  • Diskutera etiska frågeställningar kopplat till att utöva MI och OBM som ledare.

Innehåll

Kursen ger grundläggande förståelse för och träning i att tillämpa ett motiverande ledarskap med fokus på att initiera, facilitera och utvärdera utveckling och förändring, med ett beteendeanalytiskt synsätt utifrån teorier för MI och OBM.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, kodning av samtal och handledning, litteraturstudier, individuella uppgifter och reflektion i grupp. Dessutom för deltagarna loggbok under kursen för att reflektera över sin personliga ledarskapsutveckling.

Examination

Kursen examineras genom att deltagaren skriver en beteendeanalytisk utvecklingsplan för sitt eget ledarskap, där ett par förändringsbara nyckelbeteenden identifieras. Med utgångspunkt från dessa beteenden planerar deltagaren sin ledarskapsutveckling baserat på OBM (ABC-analys) med koppling till aktiviteterna under kursen, kursmålen samt till egna ledarskapserfarenheter. Därefter diskuteras den personliga utvecklingsplanen på ett muntligt, examinerande seminarium.
 
Dessutom examineras deltagarens praktiska färdigheter inom MI genom att ett ljudinspelat ledarsamtal analyseras utifrån utvärderingsinstrumentet Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI).
 
För kursdeltagare som inte deltar vid examinationstillfället eller inte får godkänt resultat regleras ytterligare möjligheter till examination i avtalet om uppdragsutbildningen.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer genomföras enligt riktlinjerna som är fastställda för utbildning vid Karolinska Institutet.
 
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för deltagare med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Litteratur och övriga läromedel

Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring
Olofsson, Rolf Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM
Kompendium och artiklar tillkommer.