Kursplan för

Klinisk sårbehandling i praktiken, 7,5 hp

Clinical Wound Treatment in Praxis, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT19 , VT20 , HT22
Kurskod
9S1008
Kursens benämning
Klinisk sårbehandling i praktiken
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden SÖS
Datum för fastställande
2016-12-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden SÖS
Senast reviderad
2019-01-04
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Sjuksköterskeexamen om minst 160 hp. Alternativt annan utbildning inom hälso- och sjukvård om minst 160 hp samt yrkeserfarenhet av sårbehandling

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Förstå och redogöra för sårläkningsprocessen och läkningshämmande faktorer samt reflektera över dess betydelse för sårläkning och omvårdnadsbehov
 • Förstå och redogöra för uppkomstmekanismer och såretiologi
 • Redogöra för verkningsmekanismer och effekt av olika förband och behandlingsmetoder samt motivera behandlingsval utifrån patientens vårdbehov

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa evidensbaserade rutiner och åtgärder gällande sårrengöring och debridering
 • Tillämpa vårdhygieniska principer vid sårbehandling
 • Analysera patientens vårdbehov ur ett helhetsperspektiv och upprätta en vårdplan för behandling av sår

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera och reflektera över etiska aspekter i samband med vård av patient med sår
 • Reflektera över och bedöma livskvalitet och psykosociala aspekters inverkan på läkningsförlopp hos patienter med sår

Innehåll

 • Sårläkningsprocessen                                                                                                       
 • Såretiologi och sårtyper                                                                                                                   
 • Läkningshämmande faktorer och sårinfektion                                                                 
 • Behandlingsmetoder och förbandsval                                                                                       
 • Sårsmärta                                                                                                                                        
 • Livskvalitet - psykosociala aspekter på sår och sårbehandling
 • Omvårdnad av patient med sår ur ett helhetsperspektiv
 • Praktiska övningar med sårdebridering, dopplerdiagnostik, kompressionsbehandling och undertrycksbehandling                                                                                                                 
 • Verksamhetsintegrerat lärande med praktisk sårbehandling

Arbetsformer

Kursen innehåller element som föreläsningar, workshops, verksamhetsintegrerat lärande, självstudier, observationer, diskussioner och reflektioner på campus samt via digital lärplattform, litteraturstudier samt som examination inlämningsuppgift och en vårdplan för behandling av sår utifrån ett verkligt patientfall.

Obligatoriska moment
Deltagande i praktiska workshops och verksamhetsintegrerat lärande i klinik är obligatoriskt. Vid frånvaro vid obligatoriska aktiviteter åligger det studenten att kontakta kursansvarig för att diskutera konsekvenser av frånvaro.

Examination

Examinationen sker genom individuell inmälningsuppgift samt muntlig redovisning av gruppuppgift där teoretiska och tillämpade kunskaper integreras. Tidpunkter för examination anges vid kursstart.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Artiklar och ytterligare litteratur kan tillkomma utifrån föreläsares anvisningar

Grauers, Margareta; Lindholm, Christina Sårbehandling 2019-2020 : Katalog över sårprodukter
Lindholm, Christina Sår