Kursplan för

Klinisk sårbehandling i praktiken, 7,5 hp

Clinical Wound Treatment in Praxis, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT17 , VT19 , VT20 , HT22
Kurskod
9S1008
Kursens benämning
Klinisk sårbehandling i praktiken
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Uppdragsutbildning (högskolepoäng)
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Utbildningsnämnden SÖS
Datum för fastställande
2016-12-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden SÖS
Senast reviderad
2019-09-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård om minst 180 hp eller motsvarande.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för sårläkningsprocessen, såretiologi och läkningshämmande faktorer samt analysera och reflektera över dess betydelse för sårläkning och omvårdnadsbehov
 • Redogöra för verkningsmekanismer och effekt av olika förband och behandlingsmetoder samt motivera behandlingsval utifrån patientens vårdbehov

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Tillämpa evidensbaserade rutiner och åtgärder gällande sårrengöring och debridering
 • Tillämpa vårdhygieniska principer vid sårbehandling
 • Bedöma patientens vårdbehov ur ett helhetsperspektiv och upprätta en vårdplan för behandling av sår

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • Identifiera och reflektera över etiska aspekter i samband med vård av patient med sår
 • Reflektera över och bedöma livskvalitet och psykosociala aspekters inverkan på läkningsförlopp hos patienter med sår

Innehåll

 • Sårläkningsprocessen                                                                                                       
 • Såretiologi och sårtyper                                                                                                                   
 • Läkningshämmande faktorer och sårinfektion                                                                 
 • Behandlingsmetoder och förbandsval                                                                                       
 • Sårsmärta                                                                                                                                        
 • Livskvalitet och psykosociala samt etiska aspekter på sår och sårbehandling
 • Omvårdnad av patient med sår ur ett helhetsperspektiv
 • Praktiska övningar med sårdebridering, dopplerdiagnostik, kompressionsbehandling och undertrycksbehandling                                                                                                                 
 • Verksamhetsintegrerat lärande med praktisk sårbehandling

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

Kursen innehåller element som föreläsningar, workshops på campus samt via digital lärplattform och verksamhetsintegrerat lärande i klinik .

Obligatoriska moment
Deltagande i praktiska workshops och verksamhetsintegrerat lärande i klinik är obligatoriskt. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig individuell inlämningsuppgift där teoretiska och tillämpade kunskaper integreras.
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända inlämningsuppgifter ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten skickat in inlämningsuppgift. Inlämning av blank uppgift räknas som examinationstillfälle.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Artiklar och ytterligare litteratur tillkommer.

Grauers, Margareta; Lindholm, Christina Sårbehandling 2019-2020 : Katalog över sårprodukter
Lindholm, Christina Sår