Journalföring och sekretess

Journalföring

Alla besök inom hälso- och sjukvården ska journalföras. Vid Studenthälsan används datajournalsystemet CGM J4. Syftet med journalen är att bidra till en god och säker vård och den får endast innehålla uppgifter som behövs för arbetet inom vården. Regler om journalföring finns i patientdatalagen (2008:355).

Rätt att ta del av uppgifter:

Du har som huvudregel rätt att ta del av vad som står din journal. I vissa undantag kan Studenthälsan dock neka dig att ta del av vissa uppgifter. Det gäller främst:

 • om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas ut till dig (se 25 kap. 7 § OSL) eller
 • om det kan antas att fara uppkommer för någon som har lämnat uppgifter till din journal eller om någon närstående till denne riskerar att utsättas för våld eller allvarligt men om uppgiften röjs.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att muntligen eller skriftligen begära att få ut dina journalhandlingar enligt offentlighetsprincipen.
 • Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade. Det innebär dock inte att vården helt kan radera de felaktiga uppgifterna.
 • Om du anser att journalen innehåller felaktiga uppgifter har du rätt att begära att Studenthälsan skriver in din uppfattning i journalen. Du har däremot inte någon rätt att själv skriva i din journal eller i övrigt bestämma vad som ska stå i den.
 • Du har rätt att begränsa åtkomsten (spärra) dina patientuppgifter för elektronisk åtkomst eller sammanhållen journalföring. Det är viktigt att veta att vårdgivare kan bryta spärren vid en nödsituation.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, art. 16 GDPR och i 3 och 4 kap. patientdatalagen.

Sekretess

Uppgifter vid Studenthälsan omfattas av stark sekretess genom den så kallade hälso- och sjukvårdssekretessen. Sekretessen innebär att personalen på Studenthälsan inte får sprida dina uppgifter till någon utanför verksamheten, varken muntligen eller skriftligen. Uppgifter som rör dina personliga förhållanden får endast lämnas ut efter en särskild prövning (menprövning). För att uppgifter från din patientjournal ska kunna lämnas ut måste det stå klart att det kan ske utan att du eller närstående lider men.

Grundprincipen är därför att uppgifter om sjukdomstillstånd, behandling eller andra personliga förhållanden inte får lämnas ut utan ditt samtycke. Det finns dock undantag, sekretessbrytande bestämmelser, som reglerar när sekretesskyddade uppgifter om dig kan lämnas ut utan ditt samtycke. Det gäller exempelvis:

 • i förhållande till socialtjänsten om personalen vid Studenthälsan får uppgifter som gör att de får oro för att ett barn kan fara illa (uppgifter kan då lämnas i en så kallad orosanmälan).
 • om Försäkringskassan behöver uppgifterna för att utreda ett ärende.
 • om personalen på Studenthälsan får kännedom om att du har utsatts för ett grovt brott.
 • vid misstanke om att det finns risk för att du kommer begå vissa våldsbrott mot en närstående.
 • uppgifter som behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta vissa pågående brott.
 • om det är nödvändigt för att KI ska kunna fullgöra sin verksamhet.

Du kan läsa mer om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se särskilt 10 och 25 kapitlet.

FE
Innehållsgranskare:
Emma Rydberg
2023-09-11