Karolinska Institutets Stiftelsestipendier

Karolinska Institutet utlyser härmed de årliga stiftelsestipendierna för studenter. Ansökan kan göras baserat på vetenskapliga meriter och/eller för ekonomiska behov. Utdelning sker ur flera olika stiftelser efter förslag från en stipendienämnd.

Behörighet

Samtliga registrerade studenter på grund och avancerad nivå vid KI, med minst 1 års slutförd studietid, är behöriga att söka. 

För dem som ansöker om bidrag för ekonomiskt behov prioriteras sökande som inte har rätt till studiemedel eller har begränsat studiemedel. För att söka för ekonomiskt behov krävs att du har slutfört 1 års studietid vid KI.

Behörig att söka på vetenskapliga meriter är den som har gjort annat vetenskapligt arbete än projektarbete/examensarbete inom utbildningen på grund- eller avancerad nivå och inte är doktorand/disputerad. Vidare ska din kvarvarande studietid motsvara minst 1 år.

Ansökan om medel för resa beviljas inte.

Belopp

De utdelade beloppen brukar variera mellan 5 000 – 20 000 kronor och betalas ut som en engångssumma till det konto som anges i ansökningsformuläret.

Bedömningskriterier

Bland dem som söker för ekonomiskt behov, prioriteras de högst som inte har rätt till studiemedel, och som dessutom kan hänvisa till försvårande ekonomiska omständigheter. I andra hand prioriteras de som inte har rätt till studiemedel och därefter de som har studiemedel, men också oundvikliga extra utgifter. Sökande som har användbar förmögenhet, d.v.s. realiserbara tillgångar som t.ex. aktier eller fonder prioriteras inte. Bostadsrätt och fastighet räknas inte som realiserbar förmögenhet. Sökande som valt att avstå studiemedel prioriteras inte.

Den som söker om medel för vetenskapliga meriter bedöms enligt följande:

  1. Frånvaro av aktuell forskningsplan ger 0 poäng.
  2. Påbörjad forskningsaktivitet med forskningsplan ger 1 poäng.
  3. Pågående forskningsaktivitet enligt forskningsplan med sammanställt manuskript ger 2 poäng.
  4. Pågående forskningsaktivitet enligt forskningsplan med accepterad publicerad artikel från KI ger 3 poäng.

Ansökan och beslut

Ansökan görs elektroniskt i systemet KI Prisma. Börja med att skapa ett konto i Prisma. Använd funktionen ”Skapa personkonto”.  Konto kan skapas innan utlysningen öppnar.
När utlysningen öppnar ska formuläret fyllas i via Prisma.

Ange ”Stiftelsestipendium” som projekttitel.

I ansökningsformuläret finns ett par flikar som ni inte ska bry er om. Fliken Medelsförvaltare där kan ni välja UF_GO. Fliken Medverkande där ska ni inte fylla i någonting.

Var noga med att bifoga all efterfrågad information och bilagor. Om efterfrågad information saknas kan ansökan dessvärre inte beaktas. Ansökan kommer att hanteras konfidentiellt och läses endast av stipendienämnden och handläggare vid universitetsförvaltningen.

Ansökningsperioden öppnar den 22 augusti och stänger den 3 oktober 2023, kl 14.00. Ansökan kan inte skickas in efter att utlysningen har stängt.

Beslutet meddelas samtliga sökande i november 2023.

Bilagor

Utöver de uppgifter som lämnas i formuläret skall följande bifogas:

1. Resultatintyg från Ladok.

2. Registreringsintyg för ht 2023, från Ladok.

3. Intyg från CSN, för den som inte är berättigad till studiemedel eller endast berättigad till begränsat studiemedel.

Den som söker för vetenskapliga meriter, ska bifoga följande utöver Resultatintyg och Registreringsintyg från Ladok.

4. Forskningsplan om max 3 A4-sidor där bakgrund, syfte och metod samt tidsplan och eventuella uppnådda resultat beskrivs under separata rubriker. Av forskningsplanen måste det framgå att etisk tillstånd finns som täcker den i ansökan föreslagna forskningen, om tillämpligt.

5. I handledarintyget ska intygas att den sökande har bedrivit annat vetenskapligt arbete än projektarbete/examensarbete inom utbildningen på grund- eller avancerad nivå och inte är doktorand/disputerad. Vidare ska det framgå att det beskrivna projektet är självständigt relativt andra projekt i forskargruppen.

6. Du ska ha minst 1 års studier kvar för att vara behörig att söka.

7. Progressrapport om du tidigare fått stipendium för vetenskapliga meriter.

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till:  fonder@ki.se

CS
Innehållsgranskare:
2023-11-01