Meritvärdering och urval till Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod

På denna sida hittar du information om hur meriterna i din inskickade meritportfölj värderas i samband med urvalet till den fristående kursen ”Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod” på Karolinska Institutet.

Meritvärdering rangordnar behöriga sökande

I samband med din ansökan till basutbildningen laddar du upp din meritförteckning på "Mina sidor" på antagning.se.

KI:s antagningsenhet granskar behörigheten hos samtliga sökande till utbildningen. Alla sökande som bedömts vara behöriga, får därefter sina inskickade meriter värderade i enlighet med principerna nedan, fastställda av Utbildningsnämnden CNS 2021-12-07 att gälla tills vidare. Meritvärderingen görs lokalt på Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) av en grupp lärare involverade i utbildningen.

Behöriga sökande rangordnas utifrån den totala poängtilldelningen i meritvärderingen, vilken utgör grund för urvalet till utbildningen. Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Grundutbildning (max 4 p)

För akademisk grundutbildning ges meritpoäng enligt följande:

 • Läkare, socionom eller psykolog (4 p)
 • Sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut (3 p)
 • Högskoleexamen om minst 120 högskolepoäng inom människovårdande yrken, t.ex. socialpedagog, präst, logoped, dietist, tandläkare, tandhygienist och beteendevetare (den senare behöver ha ett tydligt kliniskt/tillämpat fokus) (2 p)

Erfarenhet av människovårdande yrke (max 4 p)

Som erfarenhet inberäknas den tid som du har arbetat inom det människovårdande yrke (se ovan) som du är utbildad inom. Intyg krävs.

 • 4 års heltid eller mer (4 p)
 • Minst två år men mindre än fyra års heltid (2 p)

Nuvarande arbete (max 3 p)

Gällande nuvarande arbete tas hänsyn till vilket område eller vilka arbetsuppgifter som det nuvarande arbetet innefattar. Intyg krävs.

 • Psykiatri, primärvård eller annat område med betydande andel bedömande- och/eller behandlande uppgifter (det senare behöver innehålla en betydande andel arbetsuppgifter vilka är psykiatri- eller primärvårdstypiska) (3 p)
 • Somatisk vård, äldrevård eller annan övrig vård (2 p)
 • Själavårdande uppgifter, socialtjänst eller motsvarande (1 p)

Annan relevant utbildning utöver grundutbildningen (max 3 p)

Den utbildning som inberäknas i meritvärderingen ska ha relevans för psykoterapiområdet och ha examinerats. Utbildningens omfattning ska anges i högskolepoäng eller motsvarande. Intyg krävs.

 • Specialistutbildning inom ett vårdyrke, med profil mot områden såsom psykiatri eller psykisk ohälsa, t.ex. specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatri eller specialistutbildning inom området mental hälsa för fysioterapeuter (3 p)
 • Kurser motsvarande 1 års heltidsstudier (2 p)
 • Kurser motsvarande en termins heltidsstudier (1 p)

Psykoterapihandledning eller handledning i psykosocialt arbete (max 3 p)

Den handledning som inberäknas i meritvärderingen är sådan som har utförts av legitimerad psykoterapeut. Intyg krävs.

 • 50 timmar eller mer individuellt eller i grupp om högst fyra deltagare (3 p)
 • 20 – 49 timmar individuellt eller i grupp om högst fyra deltagare (2 p)
 • Övrig relevant handledning (till exempel patientkonferenser med handledning på arbetsplatsen) minst 20 timmar (1 p)

Egenterapi (max 1 p)

Den egenterapi som inberäknas i meritvärderingen är sådan som har utförts av legitimerad psykoterapeut. Intyg krävs.

 • 20 timmar eller mer individuellt eller i grupp (1 p)