Praktik inom Erasmus+

Som student vid Karolinska Institutet kan du söka Erasmus+ praktikstipendium för att göra examensarbete eller praktik på ett företag, en organisation eller ett annat lärosäte i ett EU/EES/anslutarland inom ramen för din utbildning vid KI.

Erfarenhet av arbetslivet inom ditt studieområde är berikande såväl för dina studier som för ditt framtida yrkesliv.

Det finns två olika sätt att genomföra Erasmus+ praktikperiod:

 1. Inom ramen för ditt examensarbete. Du är registrerad på examensarbete i Ladok och examineras vid KI, men genomför datainsamling vid behörigt företag/organisation. Kursansvarig för examensarbeteskursen vid KI ska godkänna praktiken/datainsamlingen, samt skriva under Erasmus+ praktikavtalet.
 2. Utanför ditt ordinarie studieprogram och utan kontaktperson vid KI. Du kan inte tillgodoräkna praktiken men får den inlagd som en not i ditt Diploma Supplement om du gör praktiken innan du tar ut examen. Ansökan om praktikstipendium måste ske senast under din sista termin vid KI, medan du fortfarande är student vid KI. Din programdirektor skriver under Erasmus+ praktikavtalet.

Hitta praktikplats

Karolinska Institutet tillhandahåller stipendier - inte praktikplatser. Du ansvarar själv för att hitta din praktikplats, men du kan ofta få hjälp med kontakter av din kursledare eller någon annan inom ditt utbildningsprogram.

Du kan också direkt kontakta företaget/organisationen/lärosätet du är intresserad av med en förfrågan eller söka praktikplatser som annonseras ut på företagets/organisationens hemsida.

När du hittat en praktikplats och fått bekräftat att du är välkommen, ansöker du om stipendium för Erasmus+praktik genom internationell handläggare.

ESN, Erasmus Student Network, har startat samlingssidan http://www.erasmusintern.org, där företag, organisationer och andra arbetsgivare kan annonsera praktikplatser.

Utländska studenter som studerar i Sverige kan inte beviljas stipendium för praktik hos offentliga arbetsgivare för sina hemländer men däremot hos svenska offentliga arbetsgivare i utlandet.

Observera att det i regel inte går att praktisera på ett utländskt lärosäte, om du är registrerad som student vid det lärosätet - detta anses oftast som studier och inte praktik. Undantaget kan exempelvis vara praktik på ett universitetsbibliotek, arbetar eller om du gör data-/ materialinsamling till ett projekt- eller examensarbete i en forskargrupp/på ett forskningslaboratorium.

Behöriga länder

Erasmus+ traineeship kan sökas för praktik/examensarbete inom EU/EES samt vissa öar och andra områden utanför Europa som tillhör eller har koppling till EU

 • De 27 EU-länderna (som KI-student kan du inte söka medel för praktik i Sverige). Det är också möjligt att ansöka om medel för att genomföra traineeships i Storbritannien och Schweiz, just nu t o m VT 23. OBS! I och med Brexit så är det nu visumkrav som medför kostnader, och en del andra dokumentkrav (bl a Certificate of Sponsorship), för traineeshipstudier. Läs mer här: Universitet och Högskolerådet, Sveriges ambassad i London, Brittiska regeringens webbplats, KI:s sida om Brexit
 • EES-länderna Island, Liechtenstein, Norge, Makedonien och Turkiet
 • ”Outermost regions”: Kanarieöarna, Madeira, Azorerna, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Franska Guyana, Réunion, Saint-Martin och Saint-Barthélemy
 • Länderna och territorierna på list of ”Overseas countries and territories”: Anguilla, Aruba, Bermuda, Bonaire, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands, Cayman Island, Curacao, Falkland Islands, French Polynesia, French Southern and Antarctic Territories, Greenland, Montserrat, New Caledonia and Dependencies, Pitcairn, Saba, Saint Barthélemy, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha, Saint Pierre and Miquelon, Sint Eustacius, Sint Maarten, South Georgia and South Sandwich Islands, Turks and Caicos, Wallis and Futuna Islands

Krav och förutsättningar

För att vara behörig att söka ett Erasmus+ praktikstipendium för praktik måste du:

 • vara registrerad som student vid Karolinska Institutet
 • vara behörig att studera vid KI kommande termin eller stå i begrepp med att avsluta dina studier vid KI
 • utföra praktiken i direkt anslutning till din utbildning
 • ha hittat en godkänd praktikplats som är villig att ta emot dig på heltid under en sammanhängande period om 2 till 12 månader inom kontraktsperioden (1 juni - 30 september följande läsår)
 • ha fått ett underskrivet "Learning Agreement" av praktikplatsen (blanketten finns nedan)
 • försäkra dig om att din praktik kan tillgodoräknas eller erkännas av Karolinska Institutet, minst i ditt Diploma Supplement om praktiken äger rum under din utbildningstid
 • göra din praktik i ett för praktik godkänt land och på en av Erasmus+ godkänd praktikplats
 • söka stipendium innan praktikens början eller efter att praktiken har påbörjats. Stipendium inte kan beviljas efter det att praktiken har avslutats
 • följa de riktlinjer som anges i ansökan och i de kontrakt som upprättas

Du förbinder dig att:

 • lämna tillbaka stipendiet om du genom missförstånd eller av annat skäl felaktigt uppgivit att du uppfyller kraven för stipendiet
 • lämna tillbaka de delar av stipendiet som inte förbrukats om praktiken avbryts i förtid
 • senast en månad efter återkomst till Sverige inlämna en utvärdering över genomförd praktik

Stipendium

Du förväntas arbeta motsvarande heltid under din praktikperiod, som måste vara minst 60 dagar och maximalt 12 månader långt. Stipendienivåerna hittar du under stipendium på sidan Utbytesprogrammet Erasmus+.

Besked om exakt belopp ges efter beviljande. Eurokursen fastställs vid det datum som Karolinska Institutet tilldelas stipendierna och utbetalningar sker i SEK. 80% av stipendiet erhålls i första utbetalningen, efter att kontraktet färdigställts.

Utbetalning av resterande cirka 20% görs efter praktikperioden har avslutats och studenten inlämnat ett intyg över genomförd praktik och fyllt i utvärderingen.

Ansökan om praktikstipendium

Det första du måste göra är att kontakta din kursansvarig för examensarbeteskursen alternativt programdirektor och få ditt traineeship godkänt. Det är inte den internationella handläggaren som avgör om det du ska göra är godkänt av programmet.

Ansökan kan göras löpande under året, men minst en månad innan du ska påbörja din praktik. Detta för att alla kontrakt och dokument som krävs för Erasmus+praktik ska hinna signeras innan du reser.

 • Om du söker Erasmus+ Traineeship inom ramen för din utbildning (dvs. datainsamling för examensarbete), ska du skicka en komplett ansökan till din internationella handläggare.
 • Söker du Erasmus+ Traineeship utanför studierna (t.ex. som praktik under sommaren eller i anslutning till avslutad utbildning), skickas ansökan till Giulia Grillo Mikrut. Ansökan består av Learning Agreement och Ladokutdrag (se nedan).

Besked om beviljande ges inom ca en månad.

Ansökan består av följande dokument:

 1. Ifylld och signerad "Learning Agreement for Erasmus+ Traineeship", där företaget/organisationen bekräftar att du blivit accepterad som praktikant under den period som du angivit i ansökan. Ditt Learning Agreement ska vara signerat av dig, en akademisk företrädare för ditt utbildningsprogram vid KI och kontaktpersonen vid det mottagande företaget/organisationen.
 2. Ladokutdrag från Karolinska Institutet som intygar avklarade studier samt i förekommande fall intyg från annat lärosäte

Nominering och prioritering

Beslut om tilldelning av stipendier fattas av internationell koordinator i samråd med utsedd person på ditt studieprogram. Beslut delges de sökande i anslutning till att beslut har fattats.

Rapportering/utvärdering

Efter praktikperiodens slut ska "Traineeship certificate" fyllas i av din handledare och du ska fylla i en utvärdering. När utvärderingen är gjord och intyg över genomförd praktik/examensarbete inlämnats görs den andra utbetalningen av stipendiet. Därefter läggs din praktikperiod in i Ladok som underlag för "Diploma Supplement".

Viktig information före avresa

Läs mer på om vad du ska tänka på innan du reser utomlands gällande sjukvård, försäkring med mera. Som Erasmus+ praktikstipendiat omfattas du av Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student UT.

FAQ

Hur länge måste min praktik pågå?

Minimitid är 60 dagar och stipendium kan beviljas för max 12 månader. Din praktik ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period.

Vem avgör om jag får söka praktik och om min praktikplats är lämplig?

Du hittar själv din praktikplats och kommer överens med kontakten vid mottagande instans vad din praktik ska innehålla. Det är en akademisk företrädare vid din utbildning på KI som bedömer om din praktik är lämplig.

Handläggarna hanterar endast stipendiet och övrig formalia efter att den akademiska företrädaren godkänt och signerat överenskommelsen/learning agreement. Om din akademiska företrädare har frågor kring detta, kan du hänvisa till sidan på medarbetarportalen, som beskriver processen kring att skicka ut studenter på Erasmuspraktik.

Om jag inte är svensk medborgare - kan jag ansöka om stipendiet?

Ja, det finns inga speciella krav på medborgarskap eller uppehållstillstånd.

Kan jag göra en Erasmus+-period i hemlandet?

En student vars hemvist är ett annat deltagarland men som för närvarande studerar i Sverige kan tilldelas stipendium för praktik i sitt hemland. Med hemvist menas i detta sammanhang landet därifrån studenten flyttade till Sverige strax innan han/hon började sin utbildning. Med hemvist menas inte ett land där studenten har sina etniska rötter om studenten bodde i Sverige redan före studierna.

Kan jag söka stipendiet för praktik vid utländska lärosäten?

Det är möjligt att skicka studenter på Erasmus+-praktik, med praktikstipendium, till andra lärosäten men det måste vara tydligt att det gäller praktik och inte studier. Det får inte vara möjligt att misstolka. Följande villkor gäller:

 • Studenten ska utföra ett arbete (till exempel i ett labb)under perioden, inte studier
 • Studenten ska vara ”anställd” som praktikant vid värduniversitetet, inte inskriven som student. (Är studenten inskriven på kurser vid värduniversitetet är det att betrakta som en studieperiod.)
 • Om praktikperioden tillgodoräknas ska den tillgodoräknas som praktik, inte som ”vanlig” studiekurs

Får jag åka flera gånger med Erasmus+-stipendium?

Det är möjligt att åka flera gånger inom Erasmus+. En student får dock enbart delta i mobilitetsperioder i sammanlagt 12 månader per utbildningsnivå (kandidat, master eller doktorand) både studier och praktik inräknade. Tidigare Erasmusmobilitet (studier och/eller praktik) räknas i det här sammanhanget in i de maximala 12 månaderna per utbildningsnivå.

Dubbelfinansiering

Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och högskolerådet för en och samma mobilitetsperiod. Exempelvis är det inte tillåtet för en student att ta emot Sidas resestipendium för samma praktikperiod som han/hon får ett Erasmusstipendium. Du kan dock ansöka om andra stipendier samt om CSN samtidigt som Erasmusstipendiet.

Är jag försäkrad under utlandsvistelsen?

Studenter som blir beviljade Erasmus+-stipendium omfattas av Kammarkollegiets försäkring Student UT. Om du gör ett traineeship som inte ingår i din utbildning, t ex på sommaren eller efter din sista termin, så kommer Internationella Kansliet att teckna en individuell Student UT-försäkring för dig. Om du är medborgare i ett EU-land, tänk på att alltid ha med dig ditt EU försäkringskort!

Vad händer om man förkortar sin period eller åker hem i förtid?

Om studenten inte genomför hela sin period kan delar av eller hela Erasmus+-stipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Om den faktiska perioden är kortare än den period som du angav i stipendieansökan kan du bli återbetalningsskyldig för den överskjutande delen.

När kommer pengarna?

Förutsatt att du har lämnat in en fullständig ansökan med korrekta uppgifter kommer första utbetalningen i samband med att du lämnar in din stipendieblankett till handläggare. Det går inte att säga exakt när pengarna kommer eftersom det tar olika lång tid för olika banker att hantera överföringen, samt att handläggningstiden på Karolinska Institutet kan variera.

Video

Om du är intresserad av att veta mer om Erasmus+ praktikstipendium, finns det på KI Play en video där studenten Tina Sayari förklarar hur processen går till.

Vill du få inspiration, finns även en video där studenten Johanna Jung om sin praktik inom Erasmus+ i England.

Kontaktuppgifter

För frågor om Erasmus+ praktik kontakta din internationella handläggare (för praktik gällande examensarbetet) eller Giulia Grillo Mikrut (för praktik utanför dina ordinarie studier vid KI).

Dokument

TA
Innehållsgranskare:
2024-05-08