Meritvärdering och urval till Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod

På denna sida hittar du information om hur meriterna i din inskickade meritportfölj värderas i samband med urvalet till den fristående kursen ”Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod” på Karolinska Institutet.

Meritvärdering rangordnar behöriga sökande

I samband med din ansökan till basutbildningen laddar du upp din meritförteckning på "Mina sidor" på antagning.se.

KI:s antagningsenhet granskar behörigheten hos samtliga sökande till utbildningen. Alla sökande som bedömts vara behöriga, får därefter sina inskickade meriter värderade i enlighet med principerna nedan, fastställda av Utbildningsnämnden CNS 2023-11-08 att gälla tills vidare. Meritvärderingen görs lokalt på Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) av en grupp lärare involverade i utbildningen.

Behöriga sökande rangordnas utifrån den totala poängtilldelningen i meritvärderingen, vilken utgör grund för urvalet till utbildningen. Behöriga sökande med lika meritvärde särskiljs genom lottning. Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Frågor?

Om du har frågor om din anmälan eller dokument som ska finnas med så ska du vända dig till KI Antagning.

Meriter och hur de värderas

Utbildning (max 4 p)

För akademisk grundutbildning och specialistutbildning ges meritpoäng enligt följande:

  • Läkare, psykolog eller specialistutbildning inom ett vårdyrke med profil mot områden såsom psykiatri eller psykisk ohälsa (t.ex. specialistsjuksköterskeexamen i psykiatri och specialistutbildning inom området mental hälsa för fysioterapeuter) (4 p)
  • Sjuksköterska, socionom, fysioterapeut, arbetsterapeut eller logoped (3 p)
  • Övrig behörighetsgrundande utbildning (1 p)

Erfarenhet av människovårdande yrke (max 2 p)

Som erfarenhet inberäknas den tid som du har arbetat inom det människovårdande yrke (se ovan) som du är utbildad inom. För en sökande med specialistutbildning (se ovan under Utbildning) beräknar vi erfarenhet utifrån den sökandes grundutbildning. Intyg krävs. Intyg om tidigare yrkeserfarenhet ska vara daterade, visa arbetets omfattning i procent och tidsperiod, samt vara signerade av arbetsgivare/ personalhandläggare. Enbart anställningsavtal utan uppgifter om hur länge anställning har pågått godtas inte.

  • 4 års heltid eller mer (2 p)
  • Minst 2 år men mindre än 4 års heltid (1 p)

Nuvarande verksamhet (max 4 p)

Gällande nuvarande arbete tas hänsyn till vilket verksamhetsområde som det nuvarande arbetet finns inom. Intyg krävs. Intyg om nuvarande verksamhet ska vara skrivna under det år som ansökan gäller och vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare.

  • Psykiatri eller primärvård (4 p)
  • Övrig vård (2 p)
  • Övrig verksamhet (1 p)