Så är KI organiserad på grundnivå och avancerad nivå

Denna sida ger dig en överblick över KI:s utbildningsorganisation för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursnivå

Kursansvarig institution ansvarar för kursens genomförande, examination och kvalitet.För varje kurs som institutionen ansvarar för ska en kursansvarig lärare och en examinator utses. På varje institution finns också en utbildningsnämnd som har ett övergripande ansvar för institutionens kurser.

Kursansvarig lärare

Kursansvarig lärare ska tillgodose att kursen blir till en sammanhängande helhet och att den röda tråden inom kursen och mellan kurser inom ett program blir tydlig för studenter och involverade lärare. Kursansvarig lärare ansvarar tillsammans med kursens examinator för den fortlöpande utvecklingen av kursen och ska i detta arbete beakta tidigare kursvärderingar. Kursansvarig lärare kommunicerar kursens mål, innehåll och den pedagogiska linje som ska understödja studenternas lärandeprocess med studenter och lärare.

För kontakt, se längre ner på sidan.

Examinator

Examinator är den lärare som beslutar om betyg på genomgången kurs d.v.s. fattar beslut om studenten är godkänd på kursen eller inte. Examinator är ansvarig för att examinationen får en lämplig utformning i enlighet med kursplanen och att rättningen/bedömningen blir konsekvent. 

På en kurs kan det förutom examinator även finnas examinerande lärare som till exempel kan ansvara för arbetet med att formulera eller rätta examinationsuppgifter eller muntligt/skriftligt examinera studenter på moment eller hel kurs. Den examinerande läraren är skyldig att efter examinationen lämna underlag för betygssättning till examinator som bestämmer betyget.

Examinatorn fattar många beslut, bl.a:

  • Betyg: Enligt högskoleförordningens 6 kap § 18 är det examinator som beslutar om betyg för en student.
  • Beslut om tillgodoräknande: Examinator beslutar om tillgodoräknande mot kursplanens mål, dvs. tillgodoräknande av hel kurs eller del av kurs. Examinator kan överlåta åt en/flera andra lärare att bereda ärendet. 
  • Beslut enligt kursplan: T.ex. ersättningsuppgifter.

För kontakt, se längre ner på sidan.

Grundutbildningsansvarig på institutionsnivå (GUA)

Vid varje institution finns en grundutbildningsansvarig (GUA) som har övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå vid institutionen.

GUA har på delegation från prefekt övergripande ansvar och beslutsbefogenheter för utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå vid institutionen. GUA är ordförande i institutionens utbildningsnämnd och därmed den som ansvarar för kvaliteten och forskningsanknytningen i institutionens utbildningsuppdrag.

För kontakt, se längre ner på sidan.

Programnivå

Programdirektor

Programdirektorn har ett KI-övergripande ansvar för det löpande arbetet i utbildningsprogrammet. I det ingår kvalitetsansvar och samordning av programmets ingående kurser. Kursansvarig institution ansvarar för kursens genomförande och därmed löpande arbete inom kurs. Programdirektorn ingår i utbildningsnämnden/programnämnden.

För kontakt, se längre ner på sidan.

Utbildningsnämnd/programnämnd

Programansvarig nämnd ansvarar för kvalitet och kvalitetssäkring av utbildningsprogrammen samt av programmens integration, progression, vetenskaplighet och professionsförankring i förhållande till utbildningsplanens mål. Detta innebär bl.a. att utveckla, utvärdera och kvalitetssäkra programmen. Ordförande i programansvarig utbildningsnämnd är institutionens GUA. För programnämnderna finns det också en ordförande.

Övergripande strategiskt ansvar

Fakultetsnämnd

Fakultetsnämnden har det övergripande, strategiska ansvaret för utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle på Karolinska Institutet (KI). Huvudsakliga ansvarsområden är resursfördelning, kvalitetssystem, rekrytering av undervisande och forskande personal, infrastruktur och internationalisering.

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området utbildning.

Frida Engman
2023-11-22