Så behandlas dina personuppgifter hos Studenthälsan vid KI

I KI:s integritetsskyddspolicy informerar KI om hur personuppgifter behandlas vid KI och om vilka rättigheter du har som registrerad student. Nedan finns mer utförlig information om vad som gäller för studenter som är i kontakt med Studenthälsan vid KI.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att kunna sköta administrationen i samband med tidsbokning för besök och stöd som erbjuds vid Studenthälsan behöver KI behandla dina personuppgifter. KI är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med detta. De personuppgifter som behandlas är sådana uppgifter som du lämnar i samband med att du kontaktar Studenthälsan samt uppgifter som du själv lämnar via ditt studentkonto samt kontaktuppgifter som finns i Ladok.

När du ansöker till utbildning vid KI, eller annat svenskt lärosäte, och sedan blir antagen förs de personuppgifter du har lämnat i din ansökan från Universitets- och högskolerådet (UHR) till lärosätet genom det studieadministrativa systemet Ladok. Adressuppgifter hämtas från Statens personadressregister (SPAR).

De personuppgifter KI, och övriga lärosäten, samlar in och behandlar är i första hand namn, personnummer eller motsvarande och kontaktuppgifter. Andra uppgifter vi behandlar är t.ex. studieresultat.

Om du i din utbildning vid KI genomför praktik kommer KI att lämna dina personuppgifter till organisationen där praktiken genomförs, t.ex. Region Stockholm. Motsvarande gäller om du i samband med utbildningen genomför studier eller praktik utomlands.

I samband med att du kontaktar Studenthälsan vid KI för stöd kommer en patientjournal att upprättas och vissa hälsouppgifter kommer att behandlas. I samband med att Studenthälsan skickar kallelser och påminnelser kommer viss personuppgiftsbehandling ske via e-post och/eller sms. När du har varit i vårdkontakt med Studenthälsan kommer du att få en länk till en enkät skickad via sms eller e-post. Enkäten besvaras anonymt och syftet är att kvalitetssäkra Studenthälsans verksamhet.

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i samband med utbildningen vid KI är artiklar 6.1 c och 6.1 e dataskyddsförordningen (GDPR) samt 2 kap. 1-2 §§ dataskyddslagen (DSL). Behandlingen är nödvändig för att KI ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i KI:s myndighetsutövning. Till exempel är KI skyldig att föra studieregister enligt förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor. Vid KI används Ladok för det ändamålet.

Vid behandling av personuppgifter och känsliga personuppgifter i samband med dina kontakter med Studenthälsan är den rättsliga grunden artikel 9.2 h GDPR samt 3 kap. 5 § DSL. Till exempel är KI skyldig att föra en patientjournal enligt 3 kap. 1 § patientdatalagen i samband med vårdkontakt genom Studenthälsan.

Dina rättigheter som registrerad

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.
   
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
   
 • Du har rätt att få uppgifter om dig raderade i vissa situationer.
   
 • Du har rätt att begära att behandlingen av vissa av dina personuppgifter begränsas och att återkalla lämnat samtycke.

Om du vill utnyttja dina rättigheter, har frågor om dataskydd eller är missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter kan du kontakta KI genom e-post till registrator@ki.se eller brev till Registrator, Karolinska Institutet, 171 77 Stockholm.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera dina frågor kan du framföra ditt klagomål till aktuell tillsynsmyndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
 

Information angående kallelse, påminnelse och utskick av anonym enkät vid vårdkontakt hos Studenthälsan KI

 • Vid kontakt med Studenthälsan upprättas en patientjournal och nödvändiga hälsouppgifter behandlas.
   
 • Vid ny- eller återbesök skickar Studenthälsan ut kallelse och påminnelse till dig via sms eller e-post, om du har angivit det som ett alternativ.

  Om du inte vill ha kallelse och påminnelse via sms eller e-post behöver du meddela Studenthälsan det.
   
 • När du har varit i kontakt med Studenthälsan skickas en länk till en enkät via SMS eller e-post. Enkäten besvaras anonymt.
   

Användning av kallelser och påminnelser

Studenthälsan tillhandahåller via sitt journalsystem en SMS-tjänst för att skicka ut kallelser och påminnelser inför bokade besök. I samband med videobesök skickas kallelse via e-post.

Om du inte vill ha kallelse och påminnelse via sms eller e-post behöver du meddela Studenthälsan det genom att kontakta oss.

Innehåll i påminnelse

Kallelse och påminnelse får inte avslöja uppgift/er om ditt hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

SMS-påminnelse skickas ut 48 timmar före ett planerat besök.

Länk till enkät

Efter vårdkontakt med Studenthälsan, skickas en länk till en enkät via sms eller e-post. Enkäten besvaras anonymt. Syftet med enkäten är att kvalitetssäkra Studenthälsans verksamhet.

JN
Innehållsgranskare:
Emma Rydberg
2023-06-29