Stärk förmågan att leda etiska samtal inom hälso- och sjukvården

För medarbetare inom hälso- och sjukvården som har, eller kommer få, rollen att leda samtal om etiska problem och dilemman på arbetsplatsen erbjuder Karolinska Institutet nu en ny utbildning inom just detta område. Syftet är att stärka deltagarnas förmåga att identifiera, analysera och diskutera etiska problem sjukvården. Kursupplägg och omfattning kan anpassas helt efter organisationens behov och önskemål.

Människor i sjukvårdskläder diskuterar
Foto: Eric Cronberg

Mål och syfte

Det övergripande målet med utbildningen är att deltagaren ska förbättra sin förmåga att identifiera, analysera och diskutera de etiska problem som är relevanta för verksamhetsområdet eller arbetsplatsen. Deltagarna utrustas med en etisk verktygslåda (grundläggande teori samt viktiga begrepp och distinktioner) och får möjlighet till att träna på att tillämpa sina kunskaper på konkreta fall av relevans för den egna verksamheten.

Innehåll

Utbildningens innehåll kan anpassas utifrån önskemål om vilka olika etiska aspekter fokus ska riktas mot. Innehållet kan exempelvis betona frågor om hur man väger olika intressen och värden mot varandra, eller hur respekt för autonomi ska tolkas i praktiken, eller hur rättigheter och skyldigheter (ansvar) förhåller sig till varandra.

Utbildningen kan också anpassas i tillämpning:

  • prioriteringsfrågor inom sjukvården
  • neonatalvårdens etiska frågor
  • etiska aspekter på screening
  • användning av obeprövade behandlingsmetoder
  • etiska aspekter inom äldreomsorg
  • palliativ vård och etik; samtal om döden och vad som är viktigt vid livets slut
  • patientbemötande och delat beslutsfattande
  • ledarskap och etik (t.ex. med fokus på prioriteringsfrågor)

Upplägg

Innehåll och format kan i stor utsträckning modifieras efter olika uppdragsgivares behov och önskemål. Det gäller dels aspekter som högskolepoäng (eller inte), omfång, på plats, hybrid eller digitalt, dels innehållsfokus. Även det teoretiska bagaget i utbildningen kan tonas ned eller upp. 

Kursledare

Tomas Månsson

"Medarbetare inom sjukvården har i många sammanhang nytta av att uppöva sin förmåga att identifiera, analysera och diskutera etiska problem på sina arbetsplatser. Bland annat kan detta förbättra möjligheterna att etiska problem blir åtgärdade eller inte uppstår; samt förbättra möjligheterna att patienter och anhöriga får ett gott bemötande, vilket i sin tur kan förbättra relationen mellan personal och patienter." 

Tomas Månsson

PhD och adjunkt i medicinsk etik.

Gert Helgesson 

Professor i medicinsk etik, med bakgrund i praktisk filosofi. 

Mer information

Välkommen att kontakta oss för mer information och prisförslag.

Susanna Sjunneryd

Projektkoordinator