För studenter på kursen Oral hälsa – tobaksprevention och tobaksavvänjning kurskod 1OH003

Sambanden mellan oral hälsa och ohälsa, livsstil och folkhälsa från ett nationellt eller globalt perspektiv diskuteras. Kunskap om tobakspreventivt arbete inhämtas samt träning av färdigheter i att självständigt och aktivt kunna bedriva tobaksavvänjningsarbete på patient.

Kursplan

Registrering

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Observera att kursen ges för sista gången HT22/VT22 och kommer därefter att läggas ner. De studenter som genomgår kursen men saknar godkänt resultat efter avslutad kurs garanteras viss rätt till omexamination. Rätten till omexamination regleras i  kursplanen. Sista tillfället för omexamination ges under höstterminen 2023/vårterminen 2024.  

Kontaktuppgifter

Emelie Boberg

Kursansvarig

Suzanne Almborg

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
SA
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-08-10