Utbytesprogrammet Erasmus+

Vill du få internationell erfarenhet inom ditt utbildningsområde? Vill du förbättra dina språkkunskaper? Vill du träffa nya vänner och uppleva en annan kultur? Erasmus+ ger dig som student vid KI möjlighet att under din utbildning studera en period vid ett partneruniversitet i Europa.

EU-loggo med texten Funded by the EU
Funded by the EU Foto: EU

Vad är Erasmus+?

Erasmus+ är EU:s största program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. För dig som KI-student innebär det att du antingen kan

  • genomföra utbytesstudier (studies) vid något av våra partneruniversitet inom Europa som tillgodoräknas i din utbildning, eller
  • genomföra en praktikperiod (traineeship) i Europa för att samla in data till din uppsats eller skaffa dig arbetslivserfarenhet

Karolinska Institutets Erasmuskod: S STOCKHO03
Erasmus Student Charter

Erasmus 2021-2027

KI har fått ”Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027” beviljad. Chartern är en förutsättning för att kunna delta i alla de aktiviteter som ingår i Erasmusprogrammet, till exempel lärar- och studentutbyte, Erasmus+ strategiska partnerskap och det European/media/71085 University Network i vilket KI ingår i, NeurotechEU. I och med chartern förbinder vi oss att följa Erasmus grundprinciper, vilka bland annat syftar till ökad inkludering, icke-diskriminering, öppenhet, hållbarhet och medborgarengagemang. KI har i samband med ansökan ett nytt ”Erasmus Policy Statement” som finns i listan med dokument längst ner på denna sida. I denna policy beskrivs bland annat hur KI:s deltagande i Erasmusprogrammet ses som en del i att uppfylla målen i Strategi 2030 genom de aktiviteter som vi planerar att delta i.

Vad krävs för att söka?

För att du ska kunna söka utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet måste det finnas ett avtal om utbyte mellan KI och värduniversitetet.

För att delta i Erasmus+ ska du

  • vara registrerad student på KI
  • ha minst ett års högskolestudier bakom dig före avresa (särskilda regler kan gälla för ditt utbildningsprogram)
  • kunna stanna borta i minst konsekutiva 90 dagar (minimilängd för utbytesstudier inom Erasmus+. Fr o m läsåret 22/23 är minimitiden för ett Erasmusutbyte för studier 60 konsekutiva dagar, i de fall där det mottagande universitetet kan erbjuda ett 60 dagar långt utbyte). Minimitiden är alltid 60 konsekutiva dagar.

I Erasmus Student Charter (länk nedan) kan du läsa om dina rättigheter och skyldigheter som Erasmusstudent.

Språkstöd

Alla studenter som deltar i utbytesprogrammet Erasmus+ ska göra ett obligatoriskt språktest online innan avresa, och ett efter avslutat utbyte. Vill du förbättra dina språkkunskaper får du möjlighet att delta i en frivillig språkkurs online. Du kommer att få en länk till språktestet till den mailadress du angett i stipendieblanketten.

Stipendium

När du genomför utbytesstudier inom Erasmus+ får du ett stipendium som bidrar till att täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. 80 % av stipendiet betalas ut innan utbytet påbörjas, resterande stipendium utbetalas efter det att reseberättelse är inskickad och godkänd, samt att blanketten "Certificate of attendance" har lämnats in. Stipendiebeloppet varierar beroende på det land du reser till. Kontakta Kristina Jesinkey om du har frågor rörande beloppen. 

Mer information om Erasmus+ hittar du här. 

För möjligheterna kring utbytesstudier och praktik i Storbritannien inom Erasmus+ och stipendiebeloppen vänligen kontakta Kristina Jesinkey.

Observera att samtliga stipendienivåer kan komma att ändras och kan variera i de olika Erasmus+ ansökningsomgångar, detta gäller även växelkurser

Stipendienivåer fr o m HT2024 (obs kan komma att ändras)

Stipendienivåer fr o m HT2024 (kan komma att ändras)
Land
Studier € månad € dag
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge 560 18,7
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern 510 17
Praktik
Land € månad € dag
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge 710 23,7
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ungern 660 22
Kortmobiliteter 79 per vecka

Du kan få stipendium för upp till 12 månader per utbildningsnivå (bachelor och master) för studier och praktik inom Erasmus+ (för studenter på långa program som läkarprogrammet, psykologprogrammet och tandläkarprogrammet gäller max 24 månader). Du ansöker om Erasmus+stipendium på särskild blankett, som du lämnar till din internationella handläggare innan avresa.

Schweiz ingår inte i Erasmus+, men du kan ändå genomföra utbytesstudier vid schweiziska partneruniversitet. Istället för Erasmus+ stipendium kommer du att få ett stipendium från värduniversitetet genom Swiss-European Mobility Programme (SEMP).

Genom Erasmus+ kan du som är förälder få möjlighet till extra ekonomiskt stöd om du tar med dig ditt/dina barn på utbytet. Kontakta din internationella handläggare för mer information.

Extra inkluderingsstöd

Från HT 2022 kan extra stöd (f n 250 Euro per månad, kan ändras) tilldelas alla studenter i följande två grupper:

  • Studenter med permanent eller långvarig funktionsnedsättning, inklusive funktionsnedsättning orsakad av fysisk eller psykisk ohälsa. Intyg: från samordnare för pedagogiskt stöd på lärosätet eller från t.ex. den kommun som står för stöd till studenten idag.
  • Studenter med barn, oavsett om barnet följer med på mobilitet eller inte. Intyg: familjebevis från Skatteverket som visar att studenten har barn.

Dessutom kan man få inkluderingsstöd för faktiska kostnader som utbytet medför, om dessa kostnader inte täcks av det extra inkluderingsbidraget. Kontakta din internationella handläggare om så är fallet.

Extra resebidrag för miljövänligt resande

Inför läsåret 2024/2025 finns en möjlighet för dig som ska resa på Erasmusutbyte att ansöka om ett extra resebidrag à 2000 SEK (om resan kostar mindre än 2000 SEK får du ersättning för det exakta beloppet), som ska användas för att resa med tåg eller buss till och/eller ifrån din Erasmusdestination. Bidraget kan t ex användas för att delbetala ett Interrailkort. 

Du ansöker genom att kryssa i rutan om ”Green travel” (Erasmus) när du fyller i din stipendieblankett. Bidraget utbetalas tillsammans med din första utbetalning av Erasmusstipendiet. Efter utbytet måste du skicka in en kopia på kvitto och tåg/bussbiljett. Gör du inte det kommer du att bli återbetalningsskyldig för den extra resebidragsdelen. Tänk på att den försäkring som du får via KI/Kammarkollegiet gäller för snabbast möjliga resväg till din slutdestination, du kan alltså inte stanna på vägen för sightseeing eller semester. I så fall bör du komplettera med en egen reseförsäkring.

Certificate of Attendance

När ditt utbyte börjar nära sig slutet, är det viktigt att du får blanketten "Certificate of Attendance" ifyllt av ditt värduniversitet. På blanketten framgår att du har varit utbytesstudent under en viss period. Antal dagar på blanketten måste uppgå till minst 60 dagar! Blanketten skickas sen direkt till Internationella kansliet på KI. Du hittar blanketten nedan.

Kontakt

Om du har frågor kring utbytesstudier på ditt program, kontakta din internationella handläggare. Om du har frågor av mer allmän karaktär kan du kontakta central Erasmus+ koordinator vid KI, Kristina Jesinkey.

Kristina Jesinkey

Internationell koordinator
GG
Innehållsgranskare:
2024-07-18