För studenter på kursen Avancerad fysiologisk kärldiagnostik (7,5 hp) kurskod 1BA000

Kursens syfte är att studenten ska uppnå fördjupade kunskaper i klinisk fysiologisk diagnostik vid patofysiologiska processer inom området kärldiagnostik samt ur ett kliniskt perspektiv kunna tolka/bedöma en vaskulär ultraljudsundersökning (duplex).

Kursplan

Beskrivning av kurs

Kursens syfte är att studenten ska uppnå fördjupade kunskaper i klinisk fysiologisk diagnostik vid patofysiologiska processer inom området kärldiagnostik. Samt ur ett kliniskt perspektiv kunna tolka/bedöma en vaskulär ultraljudsundersökning (duplex).  

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

 • Relatera och reflektera över hur man utvecklar, validerar och analyserar kärldiagnostiska metoder.
   
 • Relatera och reflektera över klinisk fysiologisk diagnostik av arteriell och venös sjukdom, med metoden ultraljudsdiagnostik (duplex) som tyngdpunkt.  Utveckla, validera och bedöma tekniker som används inom avancerad vaskulär diagnostik.
   
 • Det är viktigt att denna kurs ger studenten nya kunskaper i dessa färdigheter och förmågor som inte omfattas av kandidatprogrammet, eller fördjupade avancerade perspektiv på metoder som har behandlats i kandidatprogrammet. 
   

Kursen bör omfatta: 

 • Teoretiska bakgrunden till tekniker i den diagnostiska metoden för duplex. 
   
 • Metodik och metodutveckling ur ett vetenskapligt/forskningsperspektiv inom duplex. 
   
 • Tolka resultatet av kärlundersökningar med hänsyn till de vanligaste diagnoserna samt avancerade undersökningar såsom kärlanolmalier, fistlar, pseudoaneurysm, njurduplex. 
   
 • Framtida metoder (som ultraljud med 3D-teknik) inom vaskulär diagnostik och deras betydelse för en säkrare och mer kostnadseffektiv diagnostik.
   
 • Formulering av kliniska svarsutlåtande utifrån undersökningsfynd vid en duplexundersökning. 
   
 • Kursen ska vara i linje med vad som har undervisats i andra kurser tidigare i programmet: kardiovaskulär diagnostik, patofysiologi, statistik och vetenskapliga metoder och kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. 

Kursen ska även omfatta: 

 • Vetenskapligt skrivande, användning av vetenskaplig litteratur.  
   
 • Studenten ska även träna i att granska och diskutera vetenskaplig litteratur inom kursområdet, inklusive tolkning av statistik. 

Examensmål

Kunskap och förståelse

Visa fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.

Visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. 

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
   
 • Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar. 
   
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser. och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.
   
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
   
 • Visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
   
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. 

Välkomstinformation

Schema

Kursanalys och kursvärdering

 

 

Kontaktuppgifter

BK
Innehållsgranskare:
2022-11-28