För studenter på kursen Diagnostisk aspirationscytologi (5,0 hp) kurskod 3DC006

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupade kunskaper om benigna- och maligna tillstånd inom diagnostisk aspirationscytologi.

Kursplan

Kursinformation

Kursen är indelad i två moment:

Kursens moment behandlar embryologi, anatomi och fysiologi liksom orsaker som kan påverka organ där aspirationscytologi tillämpas som undersökningsmetod. Analysmetoder samt de diagnostiska kriterier som används för att undersöka relevanta sjukdomar tas upp. Huvudinriktningen är tumördiagnostik, men även andra tillstånd behandlas som t ex infektioner och inflammationer. De tillämpade delarna kommer att fokuseras på att utveckla förmågan att diagnostisera cellprover från kliniskt material med hjälp av mikroskop.

Aspirationcytologi- teori, 2 hp
Momentet inkluderar teori och bakgrund om uppkomst av primära tumörer och metastasering i olika organ.

Tillämpad aspirationscytologi, 3 hp
Momentet inkluderar både teori och tillämpning genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material för att utveckla studentens förmåga att identifiera och klassificera maligna tillstånd i cytologiska preparat.

Välkomstinformation

Välkommen till kursen i diagnostisk aspirationscytologi! Denna kurs fokuserar på cytologisk diagnostik av både finnålsaspirat och vätskor från de serösa hålrummen. De finnålsaspirat som kommer studeras i kursen är i första hand aspirat från ultraljudsledda punktioner av lymfkörtlar. Vätskor från de serösa hålrummen innefattar exsudat från lungsäck, bukhåla och hjärtsäck. Olika former av cancer som metastaserar till dessa lokaler kommer tas upp, liksom mesoteliom - den typ av cancer som uppstår primärt i de serösa hinnorna. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. De teoretiska momenten utgörs av föreläsningar och ett individuellt arbete som examineras muntligt. De praktiska momenten består till stor del av självständig mikroskopering, men även gemensamma demonstrationer vid flerhövdat mikroskop. I kursen ingår också att tolka immuncytokemiska färgningar. Immuncytokemi är en vanligt förekommande tilläggsanalys vid diagnostik av exsudat, och det är därför viktigt att kunna bedöma immunfärgningar. Vi hoppas att kursen ska vara lärorik och givande!

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Katarina Omholt

Kursansvarig

Emma Hyldeén

Utbildningsadministratör
0852483771
0702022190
Patologi Övriga
H5 Laboratoriemedicin