För studenter på kursen Diagnostisk aspirationscytologi (5,0 hp) kurskod 3DC006

Kursens övergripande mål är att studenterna ska utveckla fördjupade kunskaper om benigna- och maligna tillstånd inom diagnostisk aspirationscytologi.

Kursplan

Kursinformation

Kursen är indelad i två moment:

Kursens moment behandlar embryologi, anatomi och fysiologi liksom orsaker som kan påverka organ där aspirationscytologi tillämpas som undersökningsmetod. Analysmetoder samt de diagnostiska kriterier som används för att undersöka relevanta sjukdomar tas upp. Huvudinriktningen är tumördiagnostik, men även andra tillstånd behandlas som t ex infektioner och inflammationer. De tillämpade delarna kommer att fokuseras på att utveckla förmågan att diagnostisera cellprover från kliniskt material med hjälp av mikroskop.

Aspirationcytologi- teori, 2 hp
Momentet inkluderar teori och bakgrund om uppkomst av primära tumörer och metastasering i olika organ.

Tillämpad aspirationscytologi, 3 hp
Momentet inkluderar både teori och tillämpning genom mikroskopering av redan bedömda preparat och nytt icke bedömt kliniskt material för att utveckla studentens förmåga att identifiera och klassificera maligna tillstånd i cytologiska preparat.

Välkomstinformation

Schema

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

Katarina Omholt

Kursansvarig

Jolly Sandberg

Utbildningsadministratör
Patologi
H5 Laboratoriemedicin
JS
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-02-01